Na 156. sjednici održanoj 05.11.2018. godine, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o dodjeli grant sredstava nevladinim organizacijama iz projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“.

Ukupna sredstva u iznosu 160.000,00 KM osigurana su iz donatorskih izvora na osnovu Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koju predstavlja USAID, i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, za funkcionalnije i odgovornije institucije i aktere koji rade u interesu građana.

Korisnici granta su devet udruženja iz cijele BiH, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva.

Vijeće ministara BiH i na ovaj način u saradnji sa Vladom SAD-a podržava nevladine organizacije koje se bave prevencijom nasilja nad ženama i nasilja u porodici te zaštitom ovih žrtava.

Korisnici sredstava ovog granta dužni su Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u roku 21 dana od završetka projekta.

Odluka o dodjeli grant sredstava