Nasilje nad ženama

Nasilje nad ženama i nasilje u porodici

Nasilje nad ženama i nasilje u porodici

Nasilje u porodici, kao jedan od najvećih izazova bosansko-hercegovačkog društva, je problem koji je izašao iz privatne u javnu sferu. U cilju adekvatnog odgovora na ovaj problem usvojeni su entitetski zakoni o zaštititi od nasilja u porodici i strategije na nivou...

Sigurne kuće

U BiH se pruža i niz specijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja. Ove vrste usluga su uspostavljene  radi pružanja pomoći i podrške žrtvama nasilja kroz implementaciju zakona o zaštiti od nasilja u porodici, i odnose se na žrtve ove posebne vrste nasilja. U BiH...
Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Zakoni o zaštiti od nasilja u porodici FBIH i RS zabranjuju nasilje u porodici, a Krivični zakoni BiH, RS, FBIH i Distrikta Brčko inkriminiraju nasilje u porodici, kao i niz drugih krivičnih djela, koja jesu definisana na rodno neutralan način, osim onih djela koja se...
Resursi

Resursi

Ključni resursi za prevenciju i zaštitu od nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH  B/ H / S Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ZAKONI NA SNAZI U BOSNI I HERCEGOVINI...

Vezane vijesti

Dodjeljeno 100.000 KM sigurnim kućama

(Sarajevo, 23.12.2020.) Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Miloš Lučić, potpisao je danas ugovore o saradnji s predstavnicama osam nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće u BiH. Sredstva, u iznosu od 100.000 KM osigurana su u Budžetu...