1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST – IZVJEŠTAJ VIJEĆA EVROPE O PRISTUPU ZDRAVSTVU ZA LGBTI OSOBE U BIH

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST – IZVJEŠTAJ VIJEĆA EVROPE O PRISTUPU ZDRAVSTVU ZA LGBTI OSOBE U BIH

26.03.2024. | Novosti

MEDIJIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

PREDMET: OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST – IZVJEŠTAJ VIJEĆA EVROPE O PRISTUPU ZDRAVSTVU ZA LGBTI OSOBE U BIH

Direktorat za jednaka prava i dostojanstvo Vijeća Evrope je Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dostavio izvještaj „Pristup LGBTI osoba zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini“. Izvještaj pruža informacije o postojećem stanju pristupa LGBTI osoba zdravstvenoj zaštiti u našoj zemlji i donosi preporuke čija bi implementacija približila Bosnu i Hercegovinu standardima koje predviđa Preporuka CM/Rec(2010)5 Odbora ministara/ministrica Vijeća Evrope državama članicama o mjerama suzbijanja diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, a koja obavezuje zemlje-članice Vijeća Evrope.

U izvještaju je, pored ostalog, konstatovano da, uprkos tome što je postignut određen nivo napretka u kontekstu unapređenja zakonodavnog i institucionalnog okvira za prepoznavanje i ostvarivanje ljudskih prava LGBTI osoba u sferi zdravstva, regulatorni okvir, kao i praksa, još uvijek sadrže veliki broj nedostataka, usljed kojih prava LGBTI osoba na pristup zdravstvenim uslugama nisu na adekvatan način priznata i zadovoljena. U stvarnosti su LGBTI osobe „nevidljive“ u zdravstvenom sistemu, nisu prepoznate kao ranjiva društvena grupa, a znatan broj zdravstvenih radnika/ca dijele ista mišljenja, uvjerenja i norme kao većinski dio društva, što dovodi do pružanja neadekvatne zdravstvene zaštite. Uz rijetke izuzetke, medicinski nastavni planovi i programi, kursevi, obuke i materijali u BiH, ne sadrže specifične potrebe/izazove LGBTI osoba ili načine njihovog rješavanja.

Iako je Bosna i Hercegovina u svom antidiskriminacijskom zakonodavstvu eksplicitno zaštitila osobe koje se rađaju sa spolnim karakteristikama koje se ne uklapaju u tipičnu definiciju muškarca ili žene u pogledu spolne anatomije, reproduktivnih organa, hormonske strukture i/ili nivoi i/ili hromozomskih obrazaca (interspolne osobe), i dalje nedostaju jasne medicinske smjernice i procedure o praksi postupanja u slučaju interspolnih varijacija u zdravstvenim ustanovama. Ovaj nedostatak uključuje odsustvo smjernica i protokola koji imaju za cilj da spriječe tzv. „normalizaciju“ spola, „dodjeljivanje spola“ ili seksalterisanje hirurških ili drugih intervencija na spolnim karakteristikama novorođenčeta/djeteta isključivo u cilju usklađivanja njihovog izgleda sa normativnim definicijama muškog ili ženskog spola, čak i kada zdravlje djeteta nije ugroženo.

Izvještaj dalje navodi da ne postoje specijalizirane zdravstvene usluge za transrodne osobe a postupak upisa promjene spola u matičnim knjigama i ličnim dokumentima je neefikasan, nedorečen i potencijalno degradirajući i ne poštuje prava na samoodređenje, privatnost i njihov tjelesni integritet.

U oblasti mentalnog zdravlja, u Bosni i Hercegovini postoje strateški dokumenti, ali ne prepoznaju neravnopravnost LGBTI osoba kao rezultat stigme, patologizacije, društvenih i širih determinanti, kao što su javne politike, prakse, stavovi itd.

Vijeće Evrope u izvještaju donosi i niz preporuka koje ukazuju na konkretna pitanja koje treba unaprijediti u oblastima opšteg pristupa zdravstvenoj zaštiti na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i seksualnih karakteristika, interspolnih i transrodnih osoba, kao i mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške.

Izvještaj može biti od koristi institucijama na svim nivoima vlasti u pripremi i realizaciji politika koje proističu iz njihove ustavne i zakonske nadležnosti. Izvještaj može poslužiti institucijama na svim nivoima organizacije vlasti i kao prilog u planiranju i provođenju mjera predviđenih aktuelnim Akcionim planom za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, a koje se odnose na oblast zdravstva, što posebno dobija na značaju za ispunjavanje 14 prioriteta procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, od kojih jedan, pored ostalog, nalaže unapređenje položaja LGBTI osoba.

Izvještaj je izrađen u okviru tematske analize Vijeća Evrope o implementaciji Preporuke CM/Rec(2010)5 Odbora ministara/ministrica državama članicama o mjerama suzbijanja diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Tematske analize Vijeća Evrope imaju cilj da pruže podršku zemljama-članicama da prevaziđu potencijalne praznine i nedostatke i identifikuju prioritetne reforme za unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba.

Izvještaj možete preuzeti klikom na vaš izbor jezika: BHS , E .

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE
BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE