1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Nominacija kandidata za članstvo u Grupi nezavisnih eksperata za praćenje implementacije Istanbulske konvencije (GREVIO)

Nominacija kandidata za članstvo u Grupi nezavisnih eksperata za praćenje implementacije Istanbulske konvencije (GREVIO)

24.08.2022. | Novosti, Novosti_nasilje

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine zaprimilo je, na dalje postupanje, informaciju Sekretarijata nadzornog mehanizma Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije).

Tom prilikom, Sekretarijat je dostavio informaciju da 31.05.2023. godine ističe mandat za 10 članova GREVIO komiteta (Grupa nezavisnih eksperata za praćenje implementacije Istanbulske konvencije), te da će Odbor stranaka Istanbulske konvencije, na 14. sastanku 1. juna 2023. godine izabrati nove članove GREVIO komiteta. Mandat novoizabranih članova i članica GREVIO komiteta biće od dana izbora do 31.05.2027. godine.

U tom smislu, Sekretarijat je pozvao zemlje članice Savjeta Evrope, između ostalog i Bosnu i Hercegovinu, da dostave imena i biografije zainteresovanih, ne više od tri kandidata/kinje koji ispunjavaju uslove utvrđene Rezolucijom o pravilima izborne procedure članova Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici CM/Res(2014)43.

Biografije treba da budu dostavljene na engleskom ili francuskom jeziku u skladu sa standardizovanim obrascem koji je sastavni dio navedene Rezolucije.

Nominovani kandidati/kinje treba da posjeduju visoke moralne kvalitete, da su poznati/e po svojoj stručnosti u području ljudskih prava, ravnopravnosti polova, sprečavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zaštite i pomoći žrtvama ili da imaju iskustvo u oblastima obuhvaćenim Istanbulskom konvencijom.

Zainteresovane kandidatkinje i kandidati mogu dostaviti svoje biografije, na propisanom obrazcu, na sljedeću imejl adresu:  Kristina.krstovic@mhrr.gov.ba; najdalje do 30.09.2022. godine, nakon čega će dostavljene biografije biti proslijeđene Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.

Detaljnije informacije se nalaze na sljedećem linku:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c4ba0