Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine organizuje  Regionalnu konferenciju pod nazivom „Provedba Istanbulske konvencije Vijeća Evrope – izazovi i naredni koraci “, koja će se održati 16.03.2018. godine u  hotelu “Sarajevo” u Sarajevu s početkom u 10:00 sati.

Regionalna kongerencija se održava u okviru projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, koji  se provodi uz podršku Američke Vlade kroz Američku agenciju za međunarodni razvoj  (USAID). Cilj konferencije je razmjena iskustva i dobrih  praksi, kao i identifikovanje nedostajućih standarda u provođenju Istanbulske konvencije u BiH, te regionalno povezivanje  i uspostavljanje bliže saradnje sa svim relevantnim partnerima.

U okviru Projekta planirana  je izrada početne studije (pregleda stanja) u pet oblasti od značaja za uspješnu prevenciju, zaštitu i podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Studija će predstavljati osnov za planiranje daljih, konkretnih mjera. Na Konferenciji će ekspertni tim, kojeg čine pet ekspertica, predstaviti preliminarne analize, nakon čega će  biti formirane fokus grupe sa relevantnim predstavnicima za svaku oblast analize.

Na konferenciji će, pored relevantnih subjekata iz Bosne i Hercegovine, učestvovati međunarodni predstavnici, među kojima šef ureda UN Women u BiH, zamjenik šefa ureda Vijeća Europe za BiH, NJ. E. ambasador Kraljevine Švedske u BIH  i šef misije USAID-a u BiH,  te predstavnici iz Srbije, Crne Gore i Makedonije.