U Sarajevu je 15. maja 2019. godine  održana konferencija pod nazivom „Usmjerite pažnju na  djecu i mlade u BiH“ s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana porodice u Bosni i Hercegovini.

Konferenciju je organizovala Agencija za  ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u partnerstvu sa Hope and Homes for Children i World Vison International u Bosni i Hercegovini.

Stavljen je fokus na probleme djevojčica i dječaka,  djevojaka i mladića u našoj zemlji, na primarne i nažalost često višestruko zanemarene potrebame mlade populacije, zbog kojih trpe dalekosežne posljedice i limitirani su u ostvarivanju svog punog potencijala.

U okviru dva tematska panela razgovaralo se o značaju odrastanja djece u porodici i važnosti podrške porodicama u riziku, te problemu zanemarivanja djece i mladih u porodicama, zajednicama i društvu uopšte.

Značajno je istaći da su među panelistima i panelisticama bili i mladi koji imaju iskustvo odrastanja van svoje biološke porodice, te mladi koji učestvuju u kampanji „Vrijedni pažnje“.

Konferencija je rezultirala pozivom na akciju ka bržim i adekvatnijim rješenjima za djecu bez roditeljskog staranja u Bosni i Hercegovini uz prijedlog slijedećih zaključaka i preporuka:

– Svi programi, mjere i aktivnosti trebaju biti usklađeni sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosne i Hercegovine;

– Svi ciljevi moraju imati perspektivu realizacije obaveza iz Konvencije o pravima djeteta i Istanbulske konvencije (prevencija i zaštita od nasilja u porodici);

– Jačanje intersektoralne saradnje na nivou lokalne zajednice, ali i na kantonalnim i entitetskim nivoima;

– Podršku porodicama u riziku zakonski uvrstiti u sistem socijalne zaštite;

– Provesti sveobuhvatne kampanje za podizanje svjesnosti djece, roditelja, stručne i laičke javnosti o zanemarivanju kao obliku nasilja nad djecom, njegovoj učestalosti i štetnim posljedicama po dijete, porodicu, ali i širu zajednicu, uz uključivanje medija;

– Multisektorski pristup u zaštiti porodica u riziku – koordinacija zdravstvenih, obrazovnih programa i programa socijalne zaštite u zaštiti porodica u riziku;

– Stalna edukacija profesionalaca koji se bave djecom;

– Raditi na programima jačanja vještina pozitivnog roditeljstva;

– Osnaživanje djece i mladih kroz programe životnih vještina i rezilijencije;

– Neophodno je definirati šta znači ‘porodica u riziku’;

– Kreirati strategiju razvoja hraniteljstva;

– Poticanje udruživanja i učešća djece i mladih u identifikaciji problema koji ih se tiču kampanjama podizanja svjesnosti o istim, te procesima donošenja odluka koje ih se tiču;

– Jačanje partnerstva između vladinog i nevladinog sektora u postizanju sistemskih i dugoročnih rješenja.