Ravnopravnost žena i muškaraca u političkom i javnom životu Bosne i Hercegovine i pored uloženih napora, kako nevladinog sektora, tako i državnih zakona, u našem patrijarhalnom društvu još uvijek je tema o kojoj će se polemisati i voditi rasprave na svim nivoima vlasti, i za koju će se izdvajati sredstva i dodjeljivati grantovi kako bi se koliko-toliko smanjile razlike, poručila je u intervjuu Vedrana Đorđević, kandidatkinja Demokratske fronte (DF) za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

«Uspešnost kampanja svih sektora do sada su dokazana u gradskim sredinama, ali ako pogledate malo dalje, videćete da je sve ostalo isto. Kad se spomene ta priča oko položaja žena u javnom i političkom životu, prvo što mi na um padne jeste situacija kad su se u okviru nekog programa za ravnopravnost žena u ruralnim sredinama dodeljivali plastenici ženama koje su vlasnici 1/1 zemljišta. Valjda zaboravili da je reč o Bosni i Hercegovini i da se kod nas sve prepisuje i vodi na muškarcu, pa niko u prvom krugu nije dobio sredstva. Zatim promene uslove, da je jedna polovina, ali ništa ne postignu time. Toliko o ravnopravnosti i položaju žena», smatra Đorđević.

Ističe da vidljivost žene, kako u javnoj, tako i političkoj sferi, ima onoliko koliko se sama žena potrudi da bude uočena.

«Da je teži put žene u odnosu na muškarca, jeste, ali isto tako, ponekad je bolje manje i pametnije, nego više i kako god», kaže Đorđević.

Kako bi se stanje unaprijedilo, smatra Đorđević, za početak treba početi poštovati usvojene zakone.

«Zakon o ravnopravnosti spolova BiH usvojen je 2003. godine i predstavlja najvažniji instrument za razvijanje svesti o pitanjima ravnopravnosti polova i uvođenje principa ravnopravnosti polova u javne politike i propise.  Zakon obavezuje sva državna tela na svim nivoima organizacije vlasti, i tela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili opštine ili nad čijim radom javno telo vrši kontrolu», navodi Đorđević.

Bosna i Hercegovina je, podsjeća Đorđević, 8. marta 2013. godine postala 26. zemlja članica Veća Evrope koja je potpisala Konvenciju Veća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulsku konvenciju).

«Ratifikacijom ove Konvencije Bosna i Hercegovina je postala šesta zemlja članica Veća Evrope koja se obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja, te kažnjavanje počinitelja nasilja», naglašava Đorđević.

Đorđević je govorila i o tome šta obećava biračima, odnosno zašto da svoj glas daju baš njoj i stranku u čije ime je kandidovana.

«Glasajte za Demokratsku frontu jer je upravo ova stranka u svom Izbornom programu elaborirala način kako politički pristupiti rešavanju problema oko ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini. Dakle, poštujući potpisanu konvenciju Veća Evrope osiguraćemo ravnopravno učešće žena na tržištu rada i jednake mogućnosti njihovog zapošljavanja jer u Demokratskoj fronti smatramo da je ekonomsko osnaživanje žena jedan od osnovnih ciljeva rodne ravnopravnosti, oslanjajući se na premisu da je ekonomska samostalnost temelj na kojem žene mogu poboljšavati svoj položaj i u svim drugim sferama života», kaže Đorđević.

Ističe da analize pokazuju da će u budućnosti doći do veće potražnja žena na tržištu rada, prvenstveno zbog dominacije sektora usluga nad svim drugim sektorima te je opravdanim očekivati značajniju potražnju i mogućnost dolaska do zaposlenja osoba ženskog pola.

«Analizom podataka na biroima za zapošljavanje u FBiH vidljivo je da je od 30.000 nezaposlenih sa VSS, njih 20.000 ženskog pola, ali isto tako nedopustivo je visoka stopa nezaposlenosti žena koje nemaju nikakvu kvalifikaciju. Uključićemo u proces dokvalifikacije i prekvalifikacije i tako im stvoriti preduslove da aktivnije učestvuju na tržištu rada», upozorava Đorđević.

Više žena na mjestima odlučivanja u BiH, smatra Đorđević, svakako da bi doprinjelo napretku u državi.

«Ali, nažalost trenutni položaj žena u Bosni i Hercegovini je na nezavidnom nivou iako smo imali priliku u predhodnom periodu primetiti određene pomake njihovog poboljšanja u budućnosti, što dokazuje i zalaganje kao i samo delovanje zastupnica na svim nivoima vlasti, a što je posebno izraženo u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine», cijeni Đorđević.

Đorđević je govorila i o tome šta je nužno mijenjati u radu Parlamentarne skupštine BiH, odnosno na šta treba dati fokus u narednom periodu.

«Da bi država ispunila svoju obavezu ukidanja diskriminacije po osnovu pola, te ostvarivanja ravnopravnosti polova, potrebno je dalje uspostavljanje ili jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za ravnopravnost polova. Za postizanje tog cilja neophodno je da institucionalni mehanizmi na svim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti imaju neophodan autoritet, vidljivost, političko priznanje, neophodno finansiranje i ljudske resurse, te da njihovo delovanje u potpunosti podrže političke vlasti na svim nivoima. Kroz javni medijski servis uticati na promenu društvene svesti po pitanjima rodne ravnopravnosti i eliminiranju ukorenjenih uzroka diskriminacije žena te ukidanje stereotipa, što zahteva kontinuirano delovanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini», kaže Đorđević.

U postizanju ravnopravnosti i zaštiti žena od nasilja kaže Đorđević, treba djelovati na uspostavljanju efikasnih institucionalnih mehanizama za koordinaciju i ocjenu provođenja važećih strategija i zakona.

«Treba raditi na ohrabrivanju žena da prijavljuju slučajeve nasilja u porodici, destigmatizacijom žrtava nasilja te podizanju svijesti o prirodi ovakvih dela kao teškom kršenju ljudskih prava, te uspostavljanju efikasnog sistema zaštite žrtava koji će osigurati da svi slučajevi porodičnog i seksualnog nasilja nad ženama i devojčicama budu efikasno istraženi a počinitelji procesuirani i osuđeni. Nužno je delovati na unapređenju sistema prikupljanja podataka o nasilju na osnovu pola, dobi i vezi između žrtve i počinitelja te sagledati rasprostranjenost svih oblika nasilja nad ženama i uzrocima takvog delovanja, kao i osiguravanju obuke za profesionalce, posebno za sudije, tužioce i policijske službenike o jedinstvenoj primeni postojećih zakona», navodi Đorđević.

Ističe da treba raditi i na uvođenju procedure za osiguranje djelotvorne primjene Zakona o ravnopravnosti polova na nivou države, entiteta, distrikta i gradova/opština s ciljem promocije i povećanja zastupljenosti žena na rukovodećim položajima u izvršnoj vlasti i u javnoj upravi, uljučujući i upotrebu privremenih posebnih mjera.

«Posebno je važno promovirati učešće Romkinja i seoskih žena kao izabranih predstavnika vlasti i imenovanih tela, te raditi na razvijanju učinkovitog mehanizma za primenu kvota kako bi se povećala politička zastupljenost žena na izborima. Treba delovati na usvajanju privremene posebne mere sa ciljem postizanja de facto jednakih mogućnosti za žene i muškarce na tržištu rada i uspostaviti posebne programe obuka i savetovanja za različite grupe nezaposlenih žena, uključujući promovisanje poduzetništva žena. Nužno je osiguranje delotvorne mere za otklanjanje diskriminacije na osnovu pola u oblasti rada, zapošljavanja i pristupa ekonomskim resursima,  te unapređenju mera za usklađivanje poslovnog i privatnog života uključujući zaštitu majčinstva i očinstva. Treba delovati i na proširenju dostupnosti i pristupačnosti ustanovama za brigu o deci kako bi ženama pomogle da koriste svoje pravo na rad i povećale pristup žena tržištu rada», stava je Đorđević.

Govorila je i o tome za šta će se zalagati ako bude izabrana u Parlamentarnu skupštinu BiH.

«Kao Demokratska fronta, uključujući i mene lično, zalagaćemo se za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu i Evropskoj uniji, osiguravanju pristupa Bosni i Hercegovini otvorenom moru, nacionalnoj sigurnosti i odbrani, povećanju domaće proizvodnje i poticanju izvoza iz BiH. Radit ćemo na depolitizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, povećanje uloge sektora turizma i poljoprivrede, privlačenje investitora. Nastojat ćemo smanjiti visoki procenat nezaposlenosti. Težit ćemo smanjenju sive ekonomije i održivom razvoju ekologije i zaštite sredine. Radit ćemo i na reformi javnih uprava Bosne i Hercegovine, i još mnogo toga, o čemu se može detaljnije pročitati u našem izbornom programu», poručila je Đorđević.

Intervju sa kandidatkinjom DF-a za Parlamentarnu skupštinu BiH Vedranom Đorđević realizovan je u okviru Kampanje “Mi vam predstavljamo kandidatkinje, vi birate” koju provodi Agencija za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH uz finansijsku podršku Vijeća Evrope. 

Izvor: Index.ba