Živimo u patrijarhalnom društvu, u kojem se ženama najčešće dodjeljuju tradicionalne uloge, poručila je u intervjuu Aida Korman, kandidatkinja Nezavisne bosanskohercegovačke liste (NBL) za Predstavnički dom Parlamenta  FBiH.

«Žene se identifikuju kroz muškarce i uspjeh im se ne prašta. Postoje predrasude prema ženama koje se žele baviti politikom ili se žene u politici nalaze u sjeni svojih političkih šefova. Takođe, političarke su medijski podzastupljene. Na izbornim listama popunjavaju određene kvote, zakon o minimalnoj zastupljenosti, predviđen odlukom OSCE-a 1997. godine i rijetko se vide žene kao nosioci listi. Uglavnom im se dodjeljuje drugo mjesto na listama», navodi Korman.

Ona naglašava da iako žene čine više od 50 posto populacije Bosne i Hercegovine, rijetko ćemo imati priliku vidjeti žene na izvršnim funkcijama.

 «Bosna i Hercegovina se nalazi na 88 mjestu po zastupljenosti žena u Parlamentu. Muškarci dominiraju u političkom i javnom životu BiH», smatra Korman.

Kako bi se stanje unaprijedilo, navodi Korman, nužno je primjenivati Zakon o jednakopravnosti spolova, koji iako postoji, svakodnevno se krši.

 “Potrebno je graditi svijest kroz sistem obrazovanja, medije i unutar porodica, koji će doprinijeti razbijanju predrasuda, te već utvrđenih patrijarhalnih normi i podjela uloga između spolova. To prevashodno znači poštivanje ženskih ljudskih prava i borbu protiv diskriminacije. Ali i zalaganje za prava svih ostalih manjina, koje su na izvjestan način getoizirane ili marginalizirane”, ističe Korman.

Ženska udruženja, navodi, predlažu i uvođenje novčanih sankcija listama koje ne kandiduju propisani postotak ženskih kandidata ili ne dodjele pozicije ženama unutar organa stranke i nakon ulaska u vlast na ključnim mjestima odlučivanja.

 “Jer, političke stranke rijetko imaju u svojim statutima i programima definisane mehanizme jednakopravnosti spolova”, ističe Korman.

 Korman je govorila i o tome  šta obećava biračima, odnosno zašto baš njoj dati povjerenje.

 “Obećavam svojim biračima da se neću prestati boriti za njihova prava, čak ni onda kada to bude teško ili kada se umorim, jednako vatreno ću se zalagati za jednakopravnije, pravednije, prosperitetnije, bolje i sigurnije sutra za sve nas, u kojem će se poštivati pravo i slobode pojedinaca. A to se može postići jedino primjenom zakona i vladavinom prava. Država mora biti garant prava svih nas”, poručuje Korman.

Više emancipovanih i kvalifikovanih žena, stručnjakinja i aktivistkinja na mjestima odlučivanja definitivno bi doprinijelo prosperitetu Bosne i Hercegovine.

 “Žene su dokazale da mogu biti veoma vješte liderice jer je politika za njih sljedeći logičan korak u borbi za ostvarivanje prava. To potkrepljuju i činjenice da danas imate političke liderice koje uživaju veće poštovanje i uvažavanje od većine muških lidera. Osim toga, nova paradigma su žene. Pa, čak i muški lideri koji su dokazani borci za ženska prava, dobivaju izbore upravo zbog zagovaranja prava manjina”, kaže Korman.

Govorila je i o tome šta je nužno mijenjati u radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

“Potrebno je evropeizirati sistem, uskladiti zakone i propise sa međunarodnim konvencijama o zabrani diskriminacije po osnovu razlika u spolu i jednakosti žena i muškaraca u ostvarivanju svih ljudskih prava. Potrebno je dati prijedlog aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica diskriminacije po osnovu spola, te ojačati saradnju sa civilnim sektorom, nevladinim organizacijama koja se bave pitanjima jednakopravnosti spolova. Nužno je doprinositi emancipaciji i unapređenju javne svijesti o potrebi učešća žena u politici”, cijeni Korman.

Ako bude izabrana u Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH Korman kaže kako će se, između ostalog, zalagati za eliminaciju diskriminacije porodilja u BiH.

 “Zalagat ću se za donošenje nove regulative o porodiljskim naknadama koja će biti jedinstvena za sve osobe na federalnom nivou, uključujući i osnivanje porodičnog fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada za zaposlene i nezaposlene osobe koje koriste porodiljsko odsustvo (žene i/ili muškarce)”, poručila je Korman.

 Intervju sa kandidatkinjom NBL-a za Parlament FBiH Aidom Korman realizovan je u okviru Kampanje “Mi vam predstavljamo kandidatkinje, vi birate” koju provodi Agencija za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH uz finansijsku podršku Vijeća Evrope.

Izvor: Index.ba