Agencija za ravnopravnost spolova BIH MLJPI BIH tradicionalno obilježava Sedmicu ravnopravnosti spolova, povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta. U nastavku je dat pregled aktivnosti, koji će naknadno biti dopunjen i ostalim aktivnostima u okviru Sedmice ravnopravnosti spolova 2020. godine.

Naziv institucije ili organizacije Aktivnost  Napomena Mjesto održavanja / realizacije Datum i vrijeme Kontakt (telefon, fax, mail)
  Tematska sjednica „25 godina Pekinške deklaracije i Platforme za akciju“   U saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PDPS BiH Sarajevo, PSBiH, Trg BiH 1 9.mart 2020. godine 11:00-14:00  
          Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH   Sastanak sa nevladinim organizacijama Periodični konsultativni sastanak u cilju bolje koordinacije i saradnje Sarajevo, Hotel Ibis 12. i 13. mart 2020. godine               033 209-761 Protokol.ARSBIH@mhrr.gov.ba
Zajednički marš u povodu obilježavanja Dana žena u BiH Tradicionalno nevladine organizacije obilježavaju Međunarodni dan žena mirnom šetnjom kroz Sarajevo Sarajevo 8. mart 2020. godine 11:00-13:00
Sastanak Radne grupe za izradu AP za ravnopravnost LGBTI osoba u BiH Uz podršku Vijeća Evrope u okviru zajedničkog projekta EU I VE Banjaluka, hotel Jelena 5. mart 2020. godine 9:00-15:00
  Priprema kalendara aktivnosti na obilježavanju Sedmice ravnopravnosti spolova u BiH za 2020. godinu Pripremu kalendara koordinira Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa nevladinim organizacijama u BiH web stranica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, MLJPI BiH
Novosti
od 2. marta 2020. godine              
  Edukativna radionica za srednjoškolce iz BiH Podrška ambasade Sjedinjenih Američkih Država kroz projekat FAST Sarajevo, Zgrada prijateljstva Grčke i BiH, Trg BiH 1 6. mart 2020. od 12:30    
  Promocija Analize i check-liste integracije rodne perspektive u zaštitu i spašavanje i smanjenje rizika od katastrofa Analizu je sačinila Fondacija CURE u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i predstavnicima institucija nadležnih za zaštitu i spašavanje koji su implementirali aktivnosti IPA DRAM programa u Bosni i Hercegovini.  Sarajevo, Operativno-komunikacijski centar BiH 4.mart 2020. od 13:30 sati  
Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske   Okrugli sto na temu „Položaj žena Romkinja u Republici Srpskoj“ Cilj okruglog stola je razmjena iskustava i uspostavljanje okvira za buduću saradnju i unapređenje položaja Romkinja. Banjaluka, hotel Jelena 6. mart 2020. od 11:00 sati