1. Home
 2.  » 
 3. Instrumenti i standardi
 4.  » 
 5. CAHVIO_konvencija
 6.  » Javni poziv za izbor BiH kandidata za članstvo u GREVIO

Javni poziv za izbor BiH kandidata za članstvo u GREVIO

18.05.2016. | CAHVIO_konvencija, Novosti

Javni poziv za izbor BiH kandidata za članstvo u GREVIO  je objavljen na stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH na slijedećem linku: http://www.mvp.gov.ba/Oglasi_za_posao/GREVIO%20tekst%20oglasa%20najnoviji.pdf

GREVIO je grupa nezavisnih eksperata koja nadgleda provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja na ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) Vijeća Evrope.

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave Javnog poziva. Prijave na Javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili putem pošte, preporučeno, na adresu: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Javni poziv – Vijeće Evrope”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

U produžetku slijedi tekst javnog poziva: 

Na osnovu Zaključka sa 19. redovne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 28.01.2016. godine i “Odluke o postupku imenovanja ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine” Predsjedništva Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 30/13), Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata Bosne i Hercegovine za člana Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

I

Ovim se pozivaju zainteresovani za nominaciju kandidata Bosne i Hercegovine za člana Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO). GREVIO je grupa nezavisnih eksperata koja nadgleda provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja na ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) Vijeća Evrope. Više informacija o zadacima i načinu rada članova GREVIO grupe mogu se naći na stranici http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio.

II

Podnosilac prijave mora ispunjavati sljedeće uslove:

 1. da je državljanka/in Bosne i Hercegovine,
 2. da ima odgovarajući nivo obrazovanja (akademsko obrazovanje) i stručno znanje i iskustvo za obavljanje navedene dužnosti,
 3. da posjeduje visoke moralne kvalitete, da je poznat/a po svojoj stručnosti u području ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zaštite i pomoći žrtvama ili da ima iskustvo u oblastima obuhvaćenim Konvencijom Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, CETS No.210, (u daljem tekstu Konvencija),
 4. da ne obavlja rukovodeću dužnost u organima Bosne i Hercegovine ili organizacijama koje se bave definiranjem ili provedbom politika u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici,
 5. da aktivno vlada najmanje jednim od dva službena jezika Vijeća Evrope (engleski ili francuski). Pasivno znanje drugog službenog jezika Vijeća Evrope je poželjno,
 6. da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe,
 7. da nije pravosnažno osuđivan/a za krivična djela iz oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici,
 8. da se na kandidata ne odnosi član IX, 1 Ustava BiH.

III

Podnosilac prijave uz pisanu prijavu mora priložiti:

 1. Biografiju na engleskom ili francuskom jeziku u skladu sa standardiziranim obrascem koji je sastavni dio Rezolucije o pravilima izborne procedure članova Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici CM/Res(2014)43, koji se može naći na web stranici Vijeća Evrope http://www.coe.int.
 2. Biografiju na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine sa kontakt podacima (broj telefona, adresa prebivališta).
 3.  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
 4. Potpisanu i ovjerenu izjavu da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Naknadno se može tražiti uvjerenje nadležnog suda.
 5. potvrda o visokoj stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome o završenom fakultetu),
 6. ovjerenu kopiju certifikata o nivou znanja najmanje jednog od službenih jezika Vijeće Evrope.
 7. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije pravosnažno osuđivan/na za djela iz oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Naknadno se može tražiti uvjerenje od nadležnog suda. Podnosilac prijave u pisanoj formi treba, između ostalog, da navede motive za podnošenje prijave, da obrazloži zbog čega smatra da je pogodna/an za obavljanje dužnosti za koju se prijavljuje, te da navede iskustva stečena u oblastima iz nadležnosti GREVIO grupe.

IV

Dostavljene prijave biće proslijeđene Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima, vrši odabir kandidata za člana GREVIO. Konačnu odluku o imenovanju članova GREVIO grupe donosi Komitet članica Konvencije. Član GREVIO grupe se imenuje na period od 4 (četiri) godine, s mogućnošću obnavljanja još jednog mandata.

V

Članovi GREVIO grupe dužni su djelovati nezavisno i nepristrasno, te neće djelovati na osnovu instrukcija vlade, organizacije ili pojedinca pri obavljanju svoje dužnosti. Izabrani kandidat mora imati na raspolaganju dovoljno vremena i sposobnosti da učestvuje na sastancima i u drugim aktivnostima GREVIO grupe. Članovi GREVIO grupe mogu biti i državni službenici ili zaposleni u javnom sektoru.

VI

Članstvo u GREVIO ne podrazumijeva zasnivanje radnog odnosa, ne isključuje radni odnos u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, bez obzira na članstvo u GREVIO, osim u slučajevima sukoba nadležnosti ili nespojivosti funkcija. VII Bosna i Hercegovina ne snosi troškove u vezi sa članstvom i funkcijom u GREVIO.

VIII

Javni poziv se objavljuje i na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, www.mvp.gov.ba. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave Javnog poziva. Prijave na Javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili putem pošte, preporučeno, na adresu: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Javni poziv – Vijeće Evrope”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX

 Na osnovu Zaključka sa 19. redovne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 28.01.2016. godine Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine stavlja van snage Javni poziv za imenovanje kandidata Bosne I Hercegovine za izbor u članstvo Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama I nasilja u porodici (GREVIO), objavljen 22.07.2015.godine.