Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u projektu Finansijski instrument za provedbu

Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (FIGAP II)

Naziv: Konsultant/ica za pružanje podrške Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine/MLJPI BIH u procesu izrade nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini

Uvod

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centrom Republike Srpske, izradila je Finansijski instrument za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine –  „FIGAP II (2018 – 2021), kako bi osigurala sredstva za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Cilj FIGAP II Programa je da osigura finansijsku podršku institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine za provođenje aktivnosti kojima se teži da se unaprijede socio-ekonomski uslovi za muškarce i žene, djevojčice i dječake u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH. Finansijsku podršku za provođenje FIGAP II programa osigurala je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) putem Posebnog sporazuma za podršku provođenju Programa FIGAP II potpisanog sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

U okviru Programa FIGAP II planirana su sredstva za podršku Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine/MLJPI BIH u procesu izrade nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BIH je, zaključkom sa 174. sjednice, zadužilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da preduzme aktivnosti s ciljem usklađivanja Zakona o ravnopravnosti spolova u BIH  („Službeni glasnik BiH“, broj 32/10) sa direktivama Evropske Unije. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti Bosne i Hercegovine omogućiće usklađivanje sa direktivama Evropske unije, donesenim nakon 2009. godine, s ciljem osiguravanja načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama po pitanjima zapošljavanja i rada i drugim oblastima koje uređuju EU direktive.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je, u skladu sa Programom rada Vijeća ministara za 2020. godinu, pokrenula aktivnosti na izradi nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je da Agencija za ravnopravnost spolova BIH/MLJPI BIH koordinira procesom izrade nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, a u cilju njegovog usklađivanja sa EU Direktivama. Proces izrade nacrta Zakona, pored ostalog, uključuje sljedeće aktivnosti: pravnu analizu usklađenosti Zakona o ravnopravnosti spolova u BIH sa EU Direktivama donesenim nakon 2009, odnosno posljednjih izmjena i dopuna Zakona, rukovođenje radom Radne grupe i moderiranje sastancima, diskusijom i korespondencijom, izradu teksta izmjena i dopuna Zakona, uključujući i Obrazloženje za iste, rukodovođenje javnom raspravom prije slanja teksta nacrta Zakona Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na odlučivanje i slanje u parlamentarnu proceduru.

Opis zadatka

Od konsultanta/ice se očekuje sljedeće:

 • Izrada plana rada usaglašenog sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
 • Pravna analiza usklađenosti Zakona o ravnopravnosti spolova u BIH sa relevantnim EU Direktivama
 • Komparativna analiza relevantnih zakonskih rješenja usklađivanja sa EU Direktivama u regionu
 • Podrška Agenciji u provođenju analize potreba za izmjenama i dopnama Zakona
 • Podrška Agenciji u izradi teksta izmjena i dopuna Zakona
 • Podrška Agenciji u pripremi materijala za sastanak Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona
 • Moderiranje na sastancima Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona
 • Podrška Agenciji u izradi ažuriranog teksta izmjena i dopuna koji rezultira iz rada Radne grupe
 • Podrška Agenciji u toku javne rasprave o izmjenama i dopunama Zakona
 • Pomoć Agenciji u izradi Obrazloženja izmjena i dopuna Zakona.

Uslovi anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 30 ekspert-dana.       

Kvalifikacije konsultanta/ice

Kvalifikacione: 

 • Univerzitetska diploma – pravni fakultet
 • Najmanje pet godina profesionalnog radnog iskustva sa institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini (potrebno priložiti spisak referenci za provjeru radnog iskustva)
 • Najmanje pet godina relevantnog analitičko-istraživačkog iskustva (potrebno priložiti spisak relevantnih objavljenih publikacija sa linkovima)
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje engleskog jezika

Poželjne:

 • Prethodno iskustvo u izradi i donošenju propisa iz oblasti ravnopravnosti spolova i ljudskih prava (anti-diskriminacije) u Bosni i Hercegovini
 • Poznavanje međunarodnih dokumenata i pravne regulative u oblasti ravnopravnosti spolova i ljudskih prava (anti-diskriminacije)
 • Poznavanje rada javne uprave u Bosni i Hercegovini
 • Izražene komunikacijske i analitičke vještine
 • Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da svoju ponudu dostavite na sljedeće adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

Dubrovačka 6,

71000 Sarajevo

ili putem elektronske pošte na adresu kristina.krstovic@mhrr.gov.ba sa naznakom „za Javni poziv –  Konsultant/ica za pružanje podrške Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine/MLJPI BIH u procesu izrade nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini

Ponuda mora da sadrži sljedeće: kratko prateće pismo (do 1000 riječi), biografiju kandidata/kinje sa traženim referencama i  prijedlog plana rada u kojemu treba biti naznačena metodologija rada, aktivnosti, očekivani rezultati i vrijeme potrebno za svaku od aktivnosti.   

Rok za predaju ponude

Rok za predaju ponude je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici ministarstva www.mhrr.gov.ba.

http://mhrr.gov.ba/Javni_poziv/Arhivski/JPKonsultantske%20usluge.PDF