Ministrastvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik“, broj 81/16), poziva sve zainteresirane građane i civilno društvo u Bosni i Hercegovini da učestvuje u postupku javnih konsultacija Nacrtu Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“  u Bosni i Hercegovini za period 2018-2022. godine. Procesom javnih konsultacija želi se osigurati veći nivo učešća građana, bolja informisanost i veće povjerenje tokom kreiranja javne politike u BiH.

Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1325 “Žene, mir i sigurnost”, usvojena 31.10.2000. godine, je prva Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a koja naglašava važnost  uloge i ravnopravnog učešća žena u sprječavanju i rješavanju konflikata, te izgradnji održivog mira. Ona poziva države članice da osiguraju veće prisustvo žena u donošenju odluka na svim nivoima odlučivanja. To je preduslov za veće uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova u sektore odbrane i sigurnosti, te veću zaštitu i poštivanje ljudskih prava žena i djevojčica, kako u ratnim sukobima, tako i u procesima postizanja mira i sigurnosti.

Generalni sekretar je donio direktivu (S/PRST/2008/39), 29.10.2008. godine koja se odnosi na procese implementacije i izvještavanja u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1325 „Žene, mir i sigurnost“, kojom je državama članicama data obaveza izrade nacionalnih akcionih planova za implementaciju UNSCR 1325.

U skladu sa ovom direktivom u Bosni i Hercegovini su od 2010. godine usvojena i uspješno provedena dva akciona plana za implementaciju UNSCR 1325. Vijeće ministara BiH je usvojilo prvi Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini (AP UNSCR 1325 u BiH) za period 2010 – 2013. godine, te drugi AP UNSCR 1325 u BiH za period 2014 – 2017. oslanjajući se na nalaze i preporuke nezavisne procjene prethodnog AP UNSCR 1325 koja je ukazala na sve pozitivne aspekte i izazove njegove implementacije i koordinacije.

Izradom trećeg po redu AP UNSCR 1325 za period 2018 – 2020. godine koordinirala je Agencija za ravnopravnost spolova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH uz konsultacije sa institucijama i NVO zastupljenim u Koordinacionom odboru za praćenje Akcionog plana. Ovaj akcioni plan izrađen je oslanjajući se na strukturu prethodnog, tako da su zadržani postojeći strateški ciljevi, te revidirani određeni srednjoročni ciljevi, očekivani rezultati i aktivnosti.

Nacrt Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“  u Bosni i Hercegovini za period 2018-2022.

Proces javnih konsultacija je otvoren do 30.05.2018. godine.

Molimo da eventualne komentare, primjedbe i prijedloge dostavite na e-mail Protokol.ARSBIH@mhrr.gov.ba