1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Izjava političkih stranaka o opredijeljenosti za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

Izjava političkih stranaka o opredijeljenosti za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

13.10.2022. | Novosti

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH („Agencija“), u partnerstvu sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, je 22. septembra 2022. godine uputila na adrese svih 145 političkih stranaka ovjerenih za Opće izbore 2022 Izjavu političkih stranaka o opredijeljenosti za ostvarivanje ravnopravnosti spolova.

Ova aktivnost predstavlja nastavak višegodišnjih napora Agencije i OSCE-a na jačanju učešća žena u javnom i političkom životu. Vrijedi podsjetiti da je 2014. godine izrađena i ponuđena na potpis prva takva Izjava, koju je do sada potpisalo devet političkih stranaka.

Obzirom da od 2014. godine problem neravnopravnosti žena u javnom i političkom životu još uvijek nije riješen, proces je obnovljen, Izjava je aktuelizirana i dorađena i ponuđena političkim strankama na potpis, u nadi za što većim odzivom. Političke stranke koje podržavaju sadržaj Izjave pozvane su da Izjavu potpišu i pošalju Agenciji, čime će iskazati nedvosmislenu opredijeljenost u smjeru poštivanja i jačanja ravnopravnosti spolova u radu političkih stranki, kao i društvu u cjelini, a posebno u kontekstu predstojećih Općih izbora u Bosni i Hercegovini.

Izjavom se političke stranke, pored ostalog, obavezuju da će poštivati odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, da će jednako promovirati članove i članice u političkim strankama i osigurati pravičan tretman kandidata i kandidatkinja, te omogućiti im jednak pristup resursima za kampanju, medijima i finansijskim resursima te da će aktivno zagovarati ravnopravnost spolova. Pored toga, potpisnici izjave obavezuju se aktivno promovirati ulogu koju muškarci mogu imati u promociji pitanja ravnopravnosti spolova, da će  uključiti temu ravnopravnosti spolova u programe političkih stranaka, interne dokumente, kao i da će osuđivati seksističke komentare, govor mržnje ili bilo koji drugi oblik diskriminacije od strane članova i članica političkih stranaka i tako pokazati svoju predanost načelu nediskriminacije i nulte tolerancije na seksizam i nasilje.

U Bosni i Hercegovini je učešće žena na izabranim i imenovanim funkcijama daleko ispod zakonskog minimuma od 40% manje zastupljenog spola. Takvo stanje negativno utiče na stanje ravnopravnosti spolova u našem društvu a veliki potencijal kojeg žene posjeduju da doprinesu političkom životu i odlučivanju  – ostaje neiskorišten.

Stoga je, Agencija za ravnopravnost spolova BIH/MLJPI BIH, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjem da prati primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, poslala pomenutu Izjavu. U Agenciji se nadaju da će na ovaj način pospješiti provedbu zakonske odredbe o ravnopravnoj zastupljenosti spolova u javnom i političkom životu, a za što je potrebna najšira podrška nadležnih organa i javnosti i medija, kao i političkih aktera, koji utiču na kreiranje politika i formiranje javnog mnjenja.

Pored toga, i ne manje važno, zajedno sa Izjavom za potpisivanje, strankama su dostavljene i Preporuke za političke partije u Bosni i Hercegovini za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, koje su nastale kao rezultat rada višestranačke grupe političarki iz cijele BiH, a u okviru programa za političko osnaživanje žena „Više od kvote“ kojeg implementira Westminster fondacija za demokratiju, uz podršku Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini.

AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE