U okviru Grant programa nevladinim organizacijama Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, udruženje „Alternative“ Kakanj provodi projekat „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u planovima razredne nastave u osnovnim i srednjim školama“. Cilj projekta je unaprijediti mehanizme prevencije rodno zasnovanog nasilja u šest osnovnih i tri srednje škole u općini Kakanj.

U srijedu, 20.02.2019.godine, u kreativnom inovacijskom centru Kakanj – Kick, održana je radionica na temu prevencije rodno zasnovanog nasilja u okviru projekta udruženja „Alternative“ Kakanj u okviru navedenog projekta. Učesnici radionice bili su učenici OŠ „Omer Mušić“ Brežani. Cilj radionice bio je naučiti djecu pojmovima vezanih za prevenciju rodno zasnovanog nasilja: spol, rod, predrasude, stereotipi, diskriminacija, nasilje, rodna diskriminacija, rodno zasnovano nasilje, prevencija, rodna jednakost, rodna ravnopravnost, te osnažiti kod djece komunikacijske i saradničke vještine.

Finansijska sredstva za provedbu Grant programa nevladinim organizacijamau osigurana su u okviru projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH” Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, podržanog putem Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID.