1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Dvodnevni sastanak sa nevladinim organizacijama (15-16.07.2021. godine)

Dvodnevni sastanak sa nevladinim organizacijama (15-16.07.2021. godine)

27.07.2021. | Novosti

Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (ARS BiH/MLJPI BiH) je organizovala dvodnevni sastanak sa nevladinim organizacijama (15-16.07.2021. godine). Razmijenjene su informacije o predstojećoj izradi Gender akcionog plana BiH i Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u BiH (2023-2027), implementaciji IPA II projekta “EU za rodnu ravnopravnost (Gender Equality Facility)”, te globalnoj inicijativi/pokretu “Geneneracija za ravnopravnost (Generation Equality)” i važnosti zajedničkog djelovanja.

Nakon diskusije o problemima u radu i međusobnoj saradnjii NVO-a, preprekama i pozitivnim praksama u radu sa institucijama na svim nivoima vlasti u BiH, te prijedlozima rješenja za unaprjeđenje, sastanak je rezultirao nizom zaključaka i preporuka od kojih izdvajamo sljedeće:

  • potrebno je da ARS BiH/MLJPI BiH nastavi održavati konsultativne sastanke sa međunarodnim i drugim donatorima radi ramjene informacija o podršci NVO-ima i prepoznavanju stvarnih prioritea u BiH;
  • saradnja između ARS BiH/MLJPI BiH i NVO-a koja je izgrađena u posljednjih 10 godina je model dobre prakse prepoznavanja međusobnih prioriteta i potreba; ovaj model zajedničkog rada i djelovanja treba zadržati i dalje unaprjeđivati, te primjenjivati i sa drugim institucijama;
  • istaknuta je važnost održavanja institucionalnog pamćenja, posebno nakon promjena u institucijama izazvanim opšim/lokalnim izborima i drugim faktorima;
  • posebno je istaknuta važnost sistemskog rješenja za finansiranje sigurnih kuća, te podrška usvajanju novog Zakona  o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH.

Dogovoren je nastavak kontinuiteta održavanja sastanaka ARS BiH/MLJPI BiH  sa nevladinim organizacijama, te operacionalizacija i praćenje niza zaključaka i preporuka ovog sastanka.