1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Delegacija Bosne i Hercegovine učestvovala je na 66. zasjedanju Komisije UN-a za status žena

Delegacija Bosne i Hercegovine učestvovala je na 66. zasjedanju Komisije UN-a za status žena

31.03.2022. | Novosti, Novosti_GAP

Na poziv Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, delegacija Bosne i Hercegovine učestvovala je na 66. zasjedanju Komisije UN-a za status žena. Prioritetna tema ovogodišnjeg zasjedanja je bila “Postizanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena i djevojaka u kontekstu klimatskih promjena, politika i programa za smanjenje rizika od katastrofa“.

U izlaganju na ovu temu u okviru generalne debate, šefica delegacije, Samra Filipović-Hadžiabdić istakla je da u BiH postignut sistemski napredak na uvođenju principa ravnopravnosti spolova u zakonodavstvo, stategije i politike. Perspektiva rodne ravnopravnosti integrisana je u Stategiju okoliša za BiH. Institucije na svim nivoima vlasti u BiH sve više preuzimaju obaveze propisane Zakonom o ravnopravnosti spolova, trećom generacijom Gender akcionog plana i Akcijskog plana za provedbu Rezolucije UN-a 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u BiH, koji su usklađeni s međunarodnim obavezama o ravnopravnost spolova. Pitanja smanjenja rizika od klimatskih promjena i prirodnih katastrofa, te zaštita okoliša su sastavni dio politika i strategija ravnopravnosti spolova u BiH.

Tokom izlaganja izražena je puna solidarnost BiH sa svim ženama i djevojčicama koje žive u zemljama pogođenim ratnim sukobima i drugim kriznim situacijama, sa posebnim fokusom na aktuelni sukob u Ukrajini u kojoj je u kratkom vremenskom periodu više miliona ljudi, među kojima je većina žena i djevojčica, moralo napustiti svoje domove.  Istaknuto je da kontinuirano svjedočimo snažnim porukama i svjedočanstavima o stradanju žena koje su preživjele ili proživljavaju sukobe, sigurnosne prijetnje i izazove, povratku retrogradnih normi i vrijednosti, rastućem nasilju i represiji, kršenju osnovnih ženskih ljudskih prava. Ali također svjedočimo njihovoj nadi u oblikovanje vlastite budućnosti, dostojanstva i života bez nasilja i diskriminacije. Na kraju je naglašeno da zajedničke akcije i zajednička poruka svih zemalja članica UN-a mogu donijeti promjene – pokazujući punu solidarnost s hrabrim ženama koje su se usudile progovoriti i podržavajući njihove napore za reforme i promjene koje su u interesu cijelog svijeta.

O ovim i drugim aktuelnim temama diskutovano je i na bilateralnim sastancima koji su održani sa visokim zvaničnicama UN-a kao i drugim učesnicima/ama na zajedanju Komisije za status žena, te na virtuelnim tematskim dođajima organizaovanim na marginama zasjedanja Komisije.

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-03/CSW66%20Agreed%20Conclusions_Advance%20unedited%20version_25%20March%202022.pdf