Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Zakoni o zaštiti od nasilja u porodici FBIH i RS zabranjuju nasilje u porodici, a Krivični zakoni BiH, RS, FBIH i Distrikta Brčko inkriminiraju nasilje u porodici, kao i niz drugih krivičnih djela, koja jesu definisana na rodno neutralan način, osim onih djela koja se...