Resursi

Resursi

Ključni resursi za prevenciju i zaštitu od nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH  B/ H / S Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ZAKONI NA SNAZI U BOSNI I HERCEGOVINI...

Sigurne kuće

U BiH se pruža i niz specijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja. Ove vrste usluga su uspostavljene  radi pružanja pomoći i podrške žrtvama nasilja kroz implementaciju zakona o zaštiti od nasilja u porodici, i odnose se na žrtve ove posebne vrste nasilja. U BiH...
Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Zakoni o zaštiti od nasilja u porodici FBIH i RS zabranjuju nasilje u porodici, a Krivični zakoni BiH, RS, FBIH i Distrikta Brčko inkriminiraju nasilje u porodici, kao i niz drugih krivičnih djela, koja jesu definisana na rodno neutralan način, osim onih djela koja se...