1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » BiH se pridružila UN – izjavi o pravima interspolnih osoba

BiH se pridružila UN – izjavi o pravima interspolnih osoba

03.11.2021. | Novosti

Na 48. zasjedanju Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija, održanom od 13. 09. do 10. 10. 2021. godine, Bosna i Hercegovina se pridružila Zajedničkoj izjavi o pravima interspolnih osoba, koju je inicirala Austrija. Tekst izjave slijedi u nastavku:

Saopštenje o ljudskim pravima interspolnih osoba sa 48. sjednice Vijeća za ljudska prava UN-a

„Prije godinu dana, trideset i sedam država je na ovoj istoj debati istaklo da je krajnje vrijeme da se Vijeće pozabavi kršenjem ljudskih prava i zloupotrebama interspolnih osoba.

Danas imamo čast dati ovu izjavu u ime međuregionalne grupe sastavljene od 50 država, pozivajući na konkretne mjere za borbu protiv štetnih praksi, nasilja i diskriminacije na osnovu spolnih karakteristika.

Bečka deklaracija i Program djelovanja jasno navode da je „svaka osoba rođena jednaka i da ima ista prava na život i dobrobit, obrazovanje i rad, samostalan život i aktivno sudjelovanje u svim aspektima društva.“ Međutim, interspolne osobe se i dalje suočavaju s diskriminacijom u mnogim oblastima života, posebno u obrazovanju, zdravstvu, zapošljavanju, socijalnom osiguranju, sportu, pritvorskim objektima i pristupu javnim službama. Kako bi se prevazišli ovi izazovi, potrebno je hitno krenuti u borbu protiv diskriminacije na osnovu spolnih karakteristika i rješavanje korijena njenih uzroka, poput rodnih stereotipa, širenja netačnih informacija, stigme, tabua i patologizacije. Iz istih razloga postoji i jasna potreba za podizanjem svijesti o ljudskim pravima interspolnih osoba.

Interspolne osobe takođe moraju biti zaštićene od nasilja i države moraju osigurati da počinitelji odgovaraju za ovakva djela. Zakoni moraju adekvatno zaštititi interspolne osobe od zločina iz mržnje, uključujući i one podstaknute govorom mržnje, kako on-line, tako i off-line.

Nadalje, potrebno je preduzeti mjere za zaštitu autonomije interspolne djece i odraslih i njihovih prava na zdravlje i fizički i mentalni integritet, kako bi živjeli bez nasilja i štetnih praksi. Medicinski nepotrebne operacije, hormonski tretmani i drugi invazivni ili ireverzibilni nevitalni medicinski postupci bez prethodnog slobodnog, potpunog i informiranog pristanka štete punom uživanju ljudskih prava interseksualnih osoba.

Pozivamo sve države članice da preduzmu mjere za borbu protiv nasilja i diskriminacije interspolnih osoba, razviju politike uz bliske konsultacije sa osobama kojih se one tiču, osiguraju odgovornost, ponište diskriminatorne zakone i omoguće žrtvama pristup pravnom lijeku. Pozivamo Ured visokog komesara za ljudska prava i ovo Vijeće da posebnim procedurama, u okviru svojih mandata, pojačaju akciju protiv nasilja i diskriminacije na osnovu polnih karakteristika i da se njom nastave baviti.

Hvala vam.“

Lista zemalja potpisnica (uključujući države koje su potpisale nakon što im je izjava dostavljena):

1 . Albanija

2. Argentina

3. Australia

4. Austria

5. Belgija

6. Bosna i Hercegovina

7. Brazil

8. Kanada

9. Čile

10. Kolumbija

11. Kostarika

12. Hrvatska

13. Cipar

14. Republika Češka

15. Danska

16. Ekvador

17. Estonija

18. Fidži

19. Finska

20. Francuska

21. Njemačka

22. Grčka

23. lsland

24. lndija

25. lrska

26. lzrael

27. ltalija

28. Latvija

29. Litvanija

30. Luksemburg

31. Malta

32. Maršalovi Otoci

33. Meksiko

34. Crna Gora

35. Namibija

36. Holandija

37. Novi Zeand

38. Sjeverna Makedonija

39. Norveška

40. Pakistan

41. Panama

42. Portugal

43. Rumunija

44. San Marino

45. Slovačka

46. Slovenija

47. Južna Afrika

48. Španija

49. Švedska

50. Ukrajina

51. Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske

52. SAD

53. Urugvaj