Agencija za ravnopravnost spolova  Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,  organizovala je zajednički sastanak Koordinacionog odbora za praćenje Gender akcionog plana BiH i Koordinacionog odbora za praćenje Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 u BiH, koji je održan  u četvrtak i petak 31. maja i 01. juna 2018. godine na Jahorini.

Cilj sastanka bila je razmjena informacija o provedenim aktivnostima, te priprema operativnih planova za implementaciju Gender akcionog plana BiH i Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u BiH.

Specijalne gošće sastanka su bile prof.dr Marina Blagojević Hugson i gđa Farzana Bari, međunarodne ekspertice za rodnu ravnopravnost koje su tom prilkom pozdravile prisutne, prenijele svoja iskustva i još jednom podsjetile na značaj ostvarivanja ravnopravnosti spolova u svim oblastima javnog i privatnog života.

Koordinacioni odbor za praćenje provedbe GAP-a BiH na nivou institucija na državnom nivou  uspostavljen je Odlukom Vijeća ministara BiH  i čine ga predstavnici 23 institucije sa nivoa BiH i predstavnica Vlade Brčko distrikta BiH, a njim predsjedava direktorica  Agencija za ravnopravnost spolova BiH, MLJPI BiH. Koordinacioni odbor je nadležan i da koordinira implementaciju i prati provođenje aktivnosti institucija na državnom i nivou Brčko distrikta.

Koordinacioni odbor za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 u BiH čine predstavnici/e 19 nadležnih institucija i agencija, kao i  jedne predstavnice i njene zamjenice ispred nevladinog sektora.

Koordinacioni odbori se redovno sastaju, nekoliko puta godišnje i učestvuju u većini promotivnih i drugih aktivnosti i događaja koje organizuje Agencija za ravnopravnost spolova  BiH, MLJPI BiH ili druge institucije i organizacije.