Na 124. sjednici održanoj 12.12.2017. godine Vijeće ministara BiH usvojilo je Šesti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (2013 – 2016), koji će  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti Sekretarijatu UN CEDAW Komiteta putem Ministarstva vanjskih poslova – Stalne misije BiH u Ženevi.   

Izvještaj, koji je pripremila Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, sadrži informacije prikupljene iz više od 50 institucija izvršne, zakonodavne i sudske vlasti na nivou države, entiteta i Brčko Distrikta BiH te međunarodnih i nevladinih organizacija u našoj zemlji.

Iako je vidljiv pomak u procesu otklanjanja diskriminacije žena u bh. društvu u periodu između dva izvještaja, naročito u unapređenju zakonodavnog, institucionalnog i političkog okvira, ovaj proces je i dalje otvoren i bit će nastavljene aktivnosti u cilju ukidanja svih oblika diskriminacije žena i potpunog uspostavljanja institucionalnih mehanizama rodne ravnopravnosti.

Šesti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (2013 – 2016)