“16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svjetska kampanja koju obilježava 1,700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Dovodeći u vezu ova dva datuma naglašava se potreba uklanjanja svih oblika nasilja nad ženama koje predstavlja pitanje zaštite ljudskih prava i da akti nasilja nad ženama nisu ništa drugo do kršenje ljudskih prava.

Godine 1999. Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

U Kampanji 16 dana aktivizma učestvuju pojedinci i grupe širom svijeta, i koriste okvir ljudskih prava u zalaganju za uklanjanje svih oblika nasilja protiv žena kroz aktivnosti podizanja svijesti na lokalnom, državnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

U Bosni i Hercegovini različitim aktivnostima se obilježava Međunarodna kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. U tom periodu pojačane su medijske kampanje protiv nasilja nad ženama, održavaju se zajedničke konferencije, izrađuju promotivni spotovi, distribuiraju brošure, letci i plakati, čija je zajednička poruka “Zajedno u borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici“.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice je pokrenula inicijativu u okviru Kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, kojom su članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pokazali svoju opredjeljenost za nultu toleranciju prema nasilju nad ženama.

Prema ovoj inicijativi članovi Vijeća ministara BiH fotografisali su se sa plakatom na kojem piše #NisiSama# s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti sprječavanja i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

Istu aktivnost proveli su ambasdori Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Holandije, Francuske, Švedske i Norveške u Bosni i Hercegovine.

Ova promotivna aktivnost je doprinos Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za pomenutu međunarodnu Kampanju u skladu sa, Istanbulskom Konvencijom ratifikovanom 2013. godine, i Okvirnom strategijom za implementaciju Istanbulske konvencije u BiH usvojenom od strane Vijeća ministara BiH u julu 2015. godine, Gender akcionim planom u BiH 2013-2017 godine, usvojenim od strane Vijeća ministara BiH 2013. godine i Rezolucijom za borbu protiv nasilja nad ženama, koja je usvojena od Parlamentarne skupštine BiH 2007. godine.