Ured UN Women u Bosni i Hercegovini uz financijsku potporu Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA) pokrenuo je trogodišnji program pod nazivom “Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja u Bosni i Hercegovini”. Nasilje nad ženama i djevojčicama je globalni problem i predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava. Utjecaj nasilja varira od neposrednog do dugoročnog, ostavljajući tjelesne i psihičke posljedice za žene i djevojke, uključujući i smrt. Nasilje sprječava žene da u potpunosti sudjeluju u društvu, narušava obitelji i zajednice i negativno djeluje na cijelo društvo. Planirano je da se program fokusira na poboljšanje usluga za osobe koje su preživjele nasilje, kao i na promoviranje poželjnih društvenih stavova i ponašanja među muškarcima, ženama i mladima, s ciljem sprječavanja rodno zasnovanog nasilja.

“Zadovoljstvo nam je što imamo priliku raditi na ovom izrazito važnom pitanju za Bosnu i Hercegovinu, pogotovo jer će se naš rad najviše fokusirati na lokalne zajednice i kantone, s ciljem provedbe Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji”, istaknula je Anne-Marie Esper Larsen, predstavnica ureda UN Women u BiH.

UN Women će u okviru programa čvrsto surađivati s institucijama i nevladinim organizacijama koje rade na ostvarivanju prava u oblasti nasilja nad ženama. Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, koja radi na provedbi Istanbulske konvencije blisko će surađivati s UN Women s ciljem poboljšanja usluga za žrtve nasilja.

“Tek nakon što utvrdimo koje su stvarne potrebe žrtava, možemo uspostaviti standarde za pristup kvalitetnijim uslugama. Pored toga, važno je više uložiti u ekonomsko osnaživanje žena jer svaka ekonomski osnažena žena je samopouzdana žena, koja ima snage da izađe iz kruga nasilja”, poručila je Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Značajno je napomenuti kako je Švedska, prva država s feminističkom vanjskom politikom, podržala provedbu ovog programa. Carolina Wennerholm, specijalistica za politike o rodnoj ravnopravnosti u Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) istaklnua je kako je već poznato na koji se način nasilje na ženama može smanjiti, te dodala: “Ono što je sada potrebno jeste da nasilje okončamo. Ovaj problem je visoko na listi prioriteta globalne agende za razvoj, a za Švedsku je izuzetno značajno što možemo raditi na njegovom rješavanju u Bosni i Hercegovini jer ćemo tako ojačati suradnju naših dviju zemalja”.