U periodu od 18.-19.03.2018. godine na Jahorini  je, za predstavnike Ministarstva civilnih polova Bosne i Hercegovine, održan uvodni trening i edukacija o rodno odgovorno budžetiranju. Naime, Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, uz podršku UN Women u BiH – provodi projekat  “Jačanje rodno odgovornog budžeta na nivou Institucija BiH” s ciljem integrisanja principa rodne ravnopravnosti u politike institucija BiH, uključujući budžetsku politiku kao jednom od osnovnih strateških opredjeljenja naše države na njenom putu ka evropskoj zajednici demokratskih država.

Tokom treninga službenici Ministarstva civilnih poslova BiH su istakli podršku Agencija za ravnopravnost spolova BiH,  koja je u prethodnom periodu,  kroz realizaciju različitih projekata  uz podršku UN Women u BiH implementirala više treninga za predstavnike  izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini. Treningom su obuhvaćeni ključni državni službenici Ministarstva, vodeći službenici sektora za finansije i budžet, a zatim rukovodioce programa: Rad i upošljavanje, Zdravstvo, Sport, Nauka i kultura, Obrazovanje, Socijalna zaštita i mirovine..

Gender akcionim planom BiH predviđeno je provođenje analize budžeta i izrada programa kojima će se pozitivno uticati na ravnopravnost spolova.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je sa svojim mnogobrojnim sektorima čiji programi imaju direktan uticaj na građane i građanke prepoznato kao značajno za uvođenje rodno odgovornog pristupa u svom budžetu.