Od 18. do 21. Februara 2015. godine, tim stručnjaka koji rade na Svjetskoj studiji o implementaciji Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 posjetio je Bosnu i Hercegovinu. Svjetska studija je izvještaj Vijeću sigurnosti, koji vrši procjenu napretka na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, u poboljšanju učešća žena, zastupanju i zaštiti u konfliktnim i postkonfliktnim područjima.

Posjeta Bosni i Hercegovini, na čijem je čelu bila nezavisna ekspertica i glavna autorica Studije, gospođa Radhika Coomaraswamy, sastojala se od sastanaka sa predstavnicima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vlade Republike Srpske i vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te Agencije za ravnopravnost spolova BiH i entitetskih gender centara, predsjednicom Suda BiH, članovima Koordinacionog odbora 1325, Centrom za obuku za operacije podrške miru, članovima Parlamentarne komisije o ravnopravnosti spolova BiH, timom UN-a u BiH, razvojnim partnerima, istraživačima, organizacijama civilnog društva koje rade s osobama koje su preživjele seksualno nasilje u sukobu, kao i udruženjima koja predstavljaju osobe koje su preživjele seksualno nasilje tokom rata.

Gospođa Coomaraswamy naglasila je da je Bosna i Hercegovina odabrana kao jedno od odredišta, jer su zbivanja u BiH bila povod za donošenje Rezolucije 1325, te je željela bolje da se upozna sa izazovima u postkonfliktnom periodu, nakon rata 1992. – 1995. U toku svoje posjete, gospođa Coomaraswamy obaviještena je o implementaciji, napretku i preporukama iz prvog Akcionog plana za provedbu Rezolucije 1325 (2010-2013), te o nastanku trenutnog Akcionog plana za period 2014-2017, kao i drugim dobrim praksama i izazovima za mir i sigurnost za žene u Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanaka s predstavnicima Vlade, razvojnim partnerima, agencijama UN-a i organizacijama civilnog društva, gospođa Coomaraswamy obaviještena je o značajnom napretku koji je Bosna i Hercegovina napravila u rješavanju položaja žena u sektoru sigurnosti, pogotovo kroz Akcione planove. Međutim, na sastancima su također naglašeni izazovi koji ostaju, uključujući i povećanje smislene političke participacije žena, žena u odlučivanju, te pristupa pravdi.

Nalazi Svjetske studije su pokazali da je Bosna i Hercegovina napravila značajne korake koji su doveli do vidnog poboljšanja u implementaciji navedene rezolucije. Takođe su proizašli i zaključci sa nizom glavnih preporuka koji će dovesti do cjelokupne implementacije Rezolucije UN 1325, žene, mir i sigurnost.

Jedan od zaključaka Svjetske studije jeste da se u BiH, procenat žena u oružanim snagama i policiji udvostručio, u samo pet godina od usvajanja Akcionog plana. Kako bi povećali zapošljavanje žena u oružanim snagama BiH, uvedena je mjera kroz koju je Ministarstvo sigurnosti BiH smanjilo uslov radnog iskustva za žene, sa osam na pet godina, kao jedan od kriterija za raspoređivanje na mirovnim misijama, što je ocjenjeno kao značajan doprinos u primjeni Rezolucije.

Takođe, bitan zaključak je i da je u BiH, ističući ljudsku sigurnost, državna vlast koristila Akcioni plan kao platformu za postizanje značajnih promjena u društvu, a posebno za žene, mir i sigurnost. Plan je olakšao promjenu mjera koje dovode da se na tradicionalni i nacionalni pojam sigurnosti, posebno obrati pažnja na civilnu sigurnost i zaštitu od svih oblika prijetnji i ugrožavanja sigurnosti.

Naime, Agencija za ravnopravnost spolova BiH je radila sa akterima lokalne uprave i civilnog društva, i uz pomoć Instituta za Inkluzivnu sigurnost, dovela do izrade lokalnih akcionih planova u pet pilot opština, koje se bave svakodnevnom brigom o sigurnosti žena, uključujući i zaštitu od rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije, trgovine ljudima, pristupu pravnoj pomoći, obrazovanju, zdravstvu, zaštiti od prirodnih katastrofa i infrastrukturnih problema, kao što su nedavne poplave, mine, javna rasvjeta i javni prevoz, što je prepoznato kao veoma dobar pristup koji značajno doprinosi implementaciji UN Rezolucije 1325, žene, mir i sigurnost.

Na sljedećem linku možete pogledati Svjetsku studiju o implementaciji Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325

A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325