(Sarajevo, 22. Juni 2016). Predstavnici Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine učestvovali su na okruglom stolu „Smanjiti nejednakost i neprihvatanje i ojačati borbu protiv homofobije i transfobije u BiH“, održane u organizaciji UNDP-a BiH. Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima LGBTI prava, kao i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i donatora.

3

Cilj okruglog stola je bio uspostaviti dijalog koji će okupiti donosioce odluka i civilno društvo, donatore i druge partnere i relevantne aktere u borbi za smanjenje nivoa nejednakosti i neprihvatanja kojima su izložene LGBTI osobe u BiH kao i razgovarati o zajedničkim prioritetima koji se odnose na prava LGBTI osoba u BiH. Na sastanku je predstavljan i regionalni projekat „Biti LGBTI u Istočnoj Evropi“, kojeg finansira USAID, u kontekstu kojeg je izuzetno važno uspostavljanje ovakvih dijaloga između civilnog društva, organa uprave i partnera u implementaciji.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH prisutne je upoznala sa normativnim i empirijskim okvirom u zakonodavstvu i relevantnim politikama koje se odnose na prava LGBTI osoba u BIH istakavši da su u operativne planove za implementaciju Gender akcionog plana BiH uključene aktivnosti i mjere za promociju i zaštitu prava LGBTI populacije.

11