Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić je prisustvovala seminaru, pod nazivom  „Novi izazovi za savremenu ženu“, u organizaciji Asocijacije „Fatma“, u Sarajevu, 26. decembra 2015. godine. Na seminaru je razmatrana Istanbulska konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i Rezolucija UN 1325 „Žene, mir i sigurnost“.

Cilj seminara je bio participacija žena u procesima donošenja odluka i primjena principa rodne jednakosti i ravnopravnosti  kroz razvoj kompetencija, jačanje liderstva i zajedničkih akcija usmjerenih na unaprjeđenje rodne ravnopravnosti.

Uvodničarka je bila ministrica  za ljudska prava i izbjeglice BiH, Semiha Borovac, a gosti i panelistkinje bili su Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova i Alma Čolo, Izvršna direktorica za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima u BH Telecomu.

Direktorica agencije za ravnopravnost polova BiH je dala poseban osvrt na Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, i njenu implementaciju. Posebno je istakla bitnost Okvirne Strategija za implementaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH 2015-2018 koju je Vijeće ministara BiH usvojilo ove godine.

Konvencija će doprinijeti eliminiaciji svih oblika diskriminacije nad ženama i promovisati suštinsku jednakost između žena i muškaraca uz neophodnu izradu sveobuhvatnog okvira, ne samo zbog obezbjeđivanja njihove sigurnosti u budućnosti, ponovnog uspostavljanja njihovog fizičkog i psihičkog zdravlja, već i da bi im se omogućilo da ponovo izgrade svoje živote. Ovaj okvir treba da se zasniva na principima ljudskih prava. Eliminacija nasilja zahtijeva intenzivnu saradnju većeg broja institucija na svim nivoima vlasti u BiH – rekla je direktorica agencije za ravnopravnost polova BiH.

Ministrica Borovac je navela da realizacija Istanbulske konvencije i Rezolucija UN 1325 „Žene, mir i sigurnost“ predstavljaju izazov za savremenu ženu i da je ovo prilika da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da konkretan doprinos saradnji sa Asocijacijiom „Fatma“.

– Ovo je konkretan doprinos Ministarstva da bi žene kroz prezentaciju mogle sa svoje strane preduzeti potrebne mjere i aktivnosti, i dati značajan doprinos u realizaciji ova dva dokumenta – rekla je ministrica Borovac.

Dodala je da je tema bila i izmjene  Izbornog zakona u BiH, kao i mjesto i uloga žene, s obzirom na to da ima nekoliko ponuđenih varijanti oko otvorenih i zatvorenih lista, mjesta i pozicije žena, kao i da  jedan od modela preferira zatvorene liste i 40 posto učešća žena, bez označavanja redosljeda, kao što je to do sada bilo na izbornoj listi.

Asocijacija „Fatma“ teži da kroz angažman omogući ženi da se osjeća suvereno, slobodno, bez ugrožavanja njenog integriteta i digniteta, stoga je, kako je kazala dr Kenela Zuko, predsjednica Asocijacije, učestvovanje u političkim i društvenim aktivnostima prilika da žena iskoristi svoje kapacitete i samo takva žena može da motiviše drugu ženu i potakne je na društveni angažman.

– Težimo da se žene integrišu u polju odlučivanja, o bitnim društvenim procesima, da konkretno iskoriste svoje obrazovanje, te budu pozitivna identifikacija kako svojoj djeci tako i zajednici. Žena treba biti dovoljno jaka i stabilna, oslobođena predrasuda, čvrstog stava i karaktera, te sinonim kredibiliteta i personifikacija ljepote žene u svakom segmentu – zaključila je predsjednica Kenela Zuko.