Dana 10.07.2015. godine Agencija za ravnopravnost spolova BiH je u Sarajevu  organizovala sastanak gradova potpisnika Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i Lokalnih Akcijskih planova za implementaciju UNSCR 1325 .

Sastanku su prisustvovale predstavnice Grada Niša, predstavnica Grada Bijeljina, predstavnica Grada Istočno Sarajevo, predstavnica Skupštine Grada Istočno Sarajevo, predstavnica NVO”SNOP” Rogatica, predstavnica NVO ”Bonaventura” Sarajevo, predstavnice Agencije za ravnopravnost spolova BiH i djelatnice OSCE-a Sarajevo.

Svrha sastanka je bila organizacija lokalne i regionalne uprave, u cilju usmjeravanja njihovih snaga i partnerstava ka postizanju veće ravnopravnosti spolova. Tema sastanka je, između ostalog, bila razmjena iskustava i dobrih praksi na pitanjima ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou, kao i tema ljudske sigurnosti.

Govorilo se o neravnopravnosti spolova koja je zapravo rezultat društvenih oblika izgrađenih na osnovu brojnih stereotipa prisutnih u porodici, obrazovanju, kulturi, medijima, poslovnom svijetu, društvenim organizacijama i u mnogim oblastima u kojima je moguće djelovati, kroz usvajanje novog pristupa i strukturalnih promjena.