Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, povodom obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana žena na selu podsjeća da je prošlo 20 godina od usvajanja Pekinške deklaracije i Platforme za akciju. To je document koji polazi od principa da su ženska prava ljudska prava.

U Bosni i Hercegovini je prepoznat problem i potreba pružanja podrške ženama koje žive i rade na selu. Proteklih godina tražena su rješenja za prevazilaženje prepreka koje se pojavljuju u obrazovanju, prekvalifikaciji, zapošljavanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, te pružanju različitih usluga stanovanja i komunikacije za žene i djevojčice iz ruralnih sredina.

Usvojeni su zakoni i javne politike koji omogućavaju ženama da učestvuju u svim oblastima života i rada kao i da štite njihova prava. Međutim, propisi koji se odnose na poljoprivredu i ruralni razvoj nisu u potpunosti usklađeni sa domaćim i međunarodnim normativno-pravnim standardima za ravnopravnost spolova. Njihova rodno neutralna forma može u konačnici dovesti do ignorisanja posebnih potreba i pitanja od značaja za unaprjeđenje položaja žena. I dalje postoje direktna i indirektna diskriminacija koje onemogućavaju sistemsko osiguranje socio-ekonomske podrške ženama na selu. Ovo je prilika da pozovemo  institucije  svih nivoa vlasti,  ali i druge učesnike razvoja društva da provode odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH i pristupe eliminaciji svih oblika diskriminacije žena.

Da bi se dugoročno poboljšao položaj žena na selu neophodno je obezbjediti:

  • veće učešće žena u donošenju svih odluka u lokalnim zajednicama i društvu uopšte,
  • promociju mogućnosti ostvarivanja vlasništva nad imovinom i ženama,
  • osiguranje podsticaja za domaćinstva koja vode žene i podrška ženama u agrobiznisu,
  • posebne programe finansiranja i lakši pristup kreditima za žene,
  • programe obrazovanja i obuke za žene i djevojčice u ruralnim sredinama,
  • povoljne uslove stanovanja,
  • potpun pristup zdravstvenim uslugama, socijalnoj zaštiti, zaštiti od nasilja, te uslugama brige o djeci, starim i bolesnim licima,
  • dostupnost kulturnih i sportskih sadržaja ženama i djevojčicama na selu.

Međusobna podrška i solidarnost svih žena doprinijeće poboljšanju položaja i uslova u kojima žive i rade žene i djevojčice na selu, što će ujedno imati pozitivan uticaj na razvoj društva u cjelini