U srijedu, 11.05.2016., u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) je održana Regionalna konferencija o saradnji vladinih institucija i organizacija sa ženskim nevladinim organizacijama u implementaciji Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), koju je organizirala Fondacija „Udružene žene“ iz Banjaluke u saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH i Agencijom za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Ciljevi Konferencije, u čijem su radu učestvovale predstavnice nevladinih organizacija iz BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Austrije, bili su razmjena iskustava zemalja regiona u implementaciji Istanbulske konvencije, s posebnim fokusom na pružanje specijaliziranih usluga za žene žrtve nasilja, upoznavanje s primjerima dobrih praksi u primjeni Istanbulske konvencije u evropskim zemljama, određivanje prioriteta i nivoa zajedničkog djelovanja vladinih i nevladinih institucija i organizacija s ciljem primjene i praćenja primjene Istanbulske konvencije, kao i formiranje preporuka za djelovanje s ciljem pružanja većeg niva zaštite za žene žrtve nasilja i nasilja u porodici.
U svom obraćanju, direktorica Agencije Samra Filipović Hadziabdić naglasila je da samo zajedničkim djelovanjem i partnerstvom između državnih institucija i nevladinih organizacija se mogu postići bolji rezuItati u ostvarivanju ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena, a samim tim i sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama.
Učesnicama Konferencije obratili su se i predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PD Parlamenarne skupštine BiH, ombudsmen za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur, ranija poslanica u Predstavničkom domu PSBiH i članica Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope Ismeta Dervoz, predstavnica Fondacije „Kvinna till Kvinna“ Belma Bećirbašić, kao i predsjednica Upravnog odbora Fondacije „Udružene žene“ Nada Golubović.