Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 128. sjednici održanoj 04.01.2018. godine, usvojilo je Završni izvještaj o provedbi Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini  2014-2017. S tim u vezi, Vijeće ministara BiH zadužilo je sve nadležne institucije da provode preporuke navedene u Završnom izvještaju.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je izradila Završni izvještaj o provedbi Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 u Bosni i Hercegovini koji pokriva cijeli period provedbe, od  2014-2017. godine.

Završni izvještaj o provedbi Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini  2014-2017.

U nastavku su prikazani najznačajniji nalazi iz pomenutog Izvještaja:

 

Učešće žena u sektoru odbrane i sigurnosti

Provođenje sveobuhvatnih strateških mjera kroz AP UNSCR 1325 dovelo je do kreiranja povoljnijeg okruženja za povećanje učešća žena u policijskim i vojnim snagama, iako je to povećanje i dalje najuočljivije na nižim pozicijama i činovima. Podaci o učešću žena na rukovodećim pozicijama u sektorima odbrane i sigurnosti pokazuju da postoji trend povećanja.

Npr. u Ministarstvu odbrane BiH je žena na poziciji ministrice, a tri žene su postavljene na mjesta šefica odsjeka. Trenutno je 22% žena na rukovodećim pozicijama. Međutim, u Oružanim snagama BiH, procenat učešća žena na rukovodećim pozicijama je i dalje veoma nizak (2,5%).

 

 

Podaci Ministarstva sigurnosti BiH o učešću žena na rukovodećim pozicijama u institucijama sektora sigurnosti na svim nivoima vlasti, pokazuju da su žene uglavnom  zastupljene  na nivou srednjeg menadžmenta, tj. šefica odsjeka/odjela, dok je minimalna zastupljenost na višim rukovodećim pozicijama, npr. pomoćnika ministra/direktora, gdje su samo tri žene.

 

 

S ciljem afirmisanja učešća žena u mirovnim misijama, MS BIH koristi afirmativne mjere smanjivši broj potrebnih godina radnog iskustva, kao jednog od glavnih kriterija za prijavu za upućivanje u mirovne misije, sa 8 na 5 godina za žene.

 

Pristup lokalno – regionalno – globalno

Pokrenute su inicijative na implementaciji UNSCR 1325 na lokalnom nivou. Usvojeno je pet (5) lokalnih akcionih planova te pokrenute aktivnosti na izradi planova u još tri lokalne zajednice

Ostvarena je kontinuirana regionalna saradnja i razmjena dobrih praksi. Jedan od konkretnih rezultata ove saradnje je usvajanje Lokalnog akcionog plana za provedbu Rezolucije 1325 u Gradu Nišu (Srbija), koji je u potpunosti izrađen po uzoru na lokalne akcione planove u BiH.

Dobre prakse BiH prepoznate su na širem međunarodnom nivou. Kao rezultat toga ARS BiH MLJPI je 2016. i 2017. god., na poziv vlada zemalja Finske, Moldavije i Albanije direktno učestvovala u izradi nacionalnih akcionih planova ovih zemalja, koji slijede strukturu AP u BiH.

Uvođenje koncepta ljudske sigurnosti iz perspektive ravnopravnosti spolova, kao strateškog cilja AP UNSCR 1325 je, pored inicijativa na lokalnom nivou, otvorilo mogućnost za djelovanje u uslovima aktuelnih sigurnosnih prijetnji i izazova, kao što su prirodne katastrofe (pomoć ženama i djevojčicama u najugroženijim područjima nakon poplava u BiH), izbjeglička kriza (pomoć izbjeglicama iz Sirije u Srbiji), upotreba malog i srednjeg naoružanja u kontekstu rodno zasnovanog nasilja, te nasilni ekstremizam i terorizam (planiranje preventivnih intervencija).