Na sljedećim linkovima možete naći oglase za posao:

Koordinator/koordinatorica projekta u ARS BiH   https://www.posao.ba/#!home;job=119998  

Asistent / asistentica na projektu u ARS BiH  https://www.posao.ba/#!home;job=119997

Projekat: „JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U BIH ZA RJEŠAVANJE RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

Projekat nastoji doprinijeti postizanju razvojnog cilja: Povećan kvalitet usluga i jednak pristup svih žrtava prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u BiH.

U cilju postizanja navedenog razvojnog cilja, predviđena je realizacija sljedećih ciljeva: I. Usklađivanje regulatornog okvira i standarda za jednak pristup zaštiti i učinkovitijoj prevenciji rodno zasnovanog nasilja u BiH, II. Izgradnja kapaciteta za bolji kvalitet zaštite od i prevencije rodnog zasnovanog nasilja i III. Usaglašena metodologija i uspostavljeni mehanizmi za prikupljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju.

Projekat implementira Agencija za ravnopravnost spolova BiH (ARS BIH), Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, finansira se iz granta USAID-a Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH – Agenciji za ravnopravnost spolova BiH u visini od 750.000 USD i traje 31 mjesec.