Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, uz podršku UN Women u BiH, organizirala je tematsku sjednicu pod nazivom “ Kako do rodno odgovornog budžeta: uloga parlamenta“ koja je održana 20. decembra 2017. u Sarajevu.

Cilj tematske sjednice bio je pružiti informacije koje će donosiocima odluka olakšati da, cijeneći potrebu osiguranja jednakih prava i mogućnosti za sve, analiziraju, procijene, donesu i prate djelotvornost odluka o raspodjeli javnih sredstava na rodno odgovoran način, kako je to predviđeno propisima i strateškim dokumentima.

Tematsku sjednicu otvorili su šef Ureda UN Women u BiH David Saunders, stručna savjetnica u Agenciji za ravnopravnost spolova BIH Kika Babić Svetlin i predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PD PS BiH Mirsad Isaković, a zatim su održane prezentacije na teme: “Budžetom do jednakosti: nove prakse, mogućnosti i rezultati” i “Odgovornost parlamenta u oblasti kontrole i analize budžeta”.

U svom izlaganju predstavnica Agencije za ravnopravnost spolova BiH je istakla: “Kada je u pitanju uvođenje rodno odgovornog budžeta, i na nivou države i na nivou entiteta postignuti su značajni rezultati;  ciljevi i aktivnosti su vrlo pažljivo osmišljeni I implementirani u skladu sa nadležnostima na pojedinim nivoima vlasti, tako da je ova komponenta u BiH dotakla različite ciljne grupe, od lokalnih zajednica, organizacija civilnog društva, nadležnih entitetskih ministarstava u odabranim sektorima; akademske zajednice, parlamentarnih komisija. Ono što je je veoma važno spomenuti je učvršćena  saradnja između gender institucija i ministarstava finansija, što je za nas veoma važno.”

Uvođenje aspekta ravnopravnosti spolova u službeni budžetski proces neophodno,  jer  je praksa pokazala da rodno odgovorno  budžetiranje doprinosi uvođenju transparentnog i efikasnog upravljanja javnim sredstvima, u skladu sa potrebama žena i muškaraca. Način na koji  vlade  obezbjeđuju i  alociraju  budžetska sredstva utiče  na opće dobro pojedinaca, muškaraca i žena, kao i na razvoj države u cijelosti. Budžet reflektira  prioritete  i opredjeljenost vlade, uključujući  i opredjeljenost  na polju ravnopravnosti spolova

Na tematskoj sjednici predstavljen je projekat „Jačanje rodno odgovornog budžeta na nivou Institucija BiH“ koji provodi Agencija za ravnopravnost spolova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, uz podršku UN Women u BiH.