U periodu od 11–12. novembra, u organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, održana je Obuka o usklađivanju propisa sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH.

Obuka je organizovana uz finansijsku podršku Ureda UN Women u Bosni i Hercegovini, a u okviru implementacije aktivnosti predviđenih Akcionim planom Vijeća ministara BiH za implementaciju UN Rezolucije 1325: „Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini. Ova obuka je bila namijenjena prvenstveno državnim službenicima i službenicama zaduženim na normativnim poslovima u institucijama i agencijama zastupljenim u Koordinacionom odboru za praćenje Akcionog plana.

Prisutnim su se u ime organizatora obratile Kika Babić-Svetlin, predstavnica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, i Lejla Mamut, predstavnica Ureda UN Women u Bosni i Hercegovini, koje su istakle značaj ove obuke za implementaciju aktivnosti Akcionog plana, ali i generalno za primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini koji obavezuje na usklađivanje propisa sa ovim Zakonom.

Učesnici i učesnice su upoznati sa osnovnim principima ravnopravnosti spolova, pravnim okvirom za postizanje ravnopravnosti spolova u BiH i institucionalnim mehanizmima za rodna pitanja, kao i sa Akcionim planom i obavezom usaglašavanja zakona i ostalih propisa sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH. Nakon toga su radili na praktičnim primjerima integrisanja principa ravnopravnosti spolova i nediskriminacije u zakonske i podzakonske akte.

Kako je preispitivanje usklađenosti propisa iz oblasti sigurnosti već ranije izvršeno u okviru FIGAP programa, nakon obuke je planiran rad uz mentorstvo na preispitivanju usklađenosti propisa iz oblasti odbrane.