U sklopu provedbe projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“ Agencija za ravnopravnost spolova BiH organizirala je  drugi sastanak sa ekspertnim timom  koji ima zadatak da izradi analize usklađenosti pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira sa Istanbulskom konvencijom. U toku je provedba sljedećih analiza:

  1. Analiza pravnog okvira i usklađenost sa Istanbulskom konvencijom
  2. Analiza standarda za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja
  3. Pravna, institucionalna i organizaciona analiza sektora zdravstva
  4. Analiza pravnog okvira za uspostavu mehanizma za prikupljanje podataka
  5. Analiza sektora socijalne zaštite

Tim izabran putem javnog poziva čine četiri ekspertice iz Bosne i Hercegovine i jedna ekspertica iz R. Srbije. Provedbom ovih analiza steći će se jasan uvid u kapacitete subjekata zaštite da na odgovarajući način postupaju u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u obitelji a u skladu sa obavezama preuzetim ratifikacijom Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv naislja nad ženama i nasilja u obitelji. Preliminarne analize će biti korištene kao osnov za dijalog sa svim relevantnim institucijama i organizacijama, a u cilju definisanja prioritetnih mjera i aktivnosti za naredni period.

Treći sastanak ekspertnog tima je prelimnarno zakazan za sredinu februara. Projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“ se provodi uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID.