FIGAP PROGRAM

Nakon usvajanja GAP BiH, Agencija je u saradnji sa entitetskim gender centrima, izradila Projektni prijedlog, u cilju osiguranja sredstava za  implementaciju GAP BiH. Grupa donatora u BiH (razvojne agencije ambasada: Švedske, Austrije, Švajcarske i Velike Britanije) iskazala je spremnost za finansijsku podršku ovog Projektnog prijedloga. Potpisivanjem Sporazuma o zajedničkom finansiranju između Vjeća ministara BiH i grupe donatora, 23. novembra 2009. godine, uspostavljen je Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BiH  (FIGAP Program).

Cilj Programa za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014) je da osigura buduću održivu implementaciju Gender akcionog plana BiH (GAP-a) što podrazumijeva da je koncept ravnopravnosti spolova prihvaćen kao pristup u formulisanju i realizaciji programa i politika u svim sektorima društva i na svim nivoima vlasti. Očekivani rezultati FIGAP programa su usmjerene na dalje jačanje gender institucionalnih mehanizama, jačanje kapaciteta i partnerstva institucionalnih i vaninstitucionalnih partnera u provedbi aktivnosti GAP-a, te razvijanje mehanizama za praćenje napretka u procesu gender mainstreaminga u BiH.

Program finansijski podržava grupa donatora: SIDA (Švedska), ADA (Austrija) i SDC (Švajcarska)

sida-logo_400x200

Swiss_Agency_for_Development_and_Cooperation_(SDC)

images

VEZANE VIJESTI