Obilježavanje Međunarodnog dana muškaraca u svijetu ima za cilj da doprinese unaprijeđenju zdravlja muškaraca, mladića i dječaka, te harmonizaciji odnosa među spolovima kroz promociju rodne ravnopravnosti i naglašavanje pozitivne uloge muškaraca u porodici, braku, poslu i društvu uopšte.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH želi da ukaže na rezultate istraživanja koje su proveli Asocijacija XY i Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine kroz projekat „Muškarci i primarna zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine“. Cilj projekta je bio prikupljanje podataka o zdravstvenim navikama muškaraca i faktorima koji utiču na njihov pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Otvorena pitanja ispitanicima su ponudila paletu tema za razgovor sa doktorom medicine, a poslužit će za dizajniranje edukativnih kurseva, informativnih materijala i tema za okrugle stolove. Rezultati pokazuju da je veliki uticaj partnera kod povjeravanja zdravstvenih problema, te i to treba biti jedan od značajnih komunikacionih kanala. Potrebno je obnoviti i aktuelizirati kampanje o značaju redovnih pregleda prostate, kao i problemu postojanja velikog procenta pušača. U muškoj populaciji još uvijek je prisutna „kultura niskih očekivanja“ i nepostojanja jasnih vizija o tome šta se sve podrazumijeva pod zdravljem i bolesti.

O muškom zdravlju malo se govori i potrebna je destigmatizacija koja je posljedica kulturoloških uticaja. Zaštita zdravlja muškaraca nije važna samo za njih i njihove porodice, već i za svaku zajednicu u kojoj žive i rade. Potrebno je stalno informiranje muškaraca o svim faktorima rizika bitnim za njihovo zdravlje.

Kroz posebne faze projekta i prikupljanja podataka o zdravstvenim navikama muškaraca, te faktorima koji utiču na njihov pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti, vrši se direktan doprinos ostvarivanju ravnopravnosti spolova planiranih kroz provedbu aktivnosti Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine čiji je fokus usmjeren na oblasti zdravlja, prevencije i zaštite kroz rodnu perspektivu sa fokusom na ulogu muškaraca.