(Sarajevo, 23. 10. 2017)

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (KORS) održala je, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) i uz podršku USAID Misije u BiH, tematsku sjednicu o ulozi istraživanja u izradi politika u oblasti ravnopravnosti spolova.

Cilj tematske sjednice bio je da se predstave najnovija istraživanja relevantna za oblast ravnopravnosti spolova u BiH, kao i da se istakne važnost empirijskih istraživanja za razvoj politika i skrene pažnja na značaj uspostavljanja kontinuiranog procesa prikupljanja empirijskih podataka u oblasti rodne ravnopravnosti, na način kako je to predviđeno propisima i strateškim dokumentima.

Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH Mirsad Isaković istaknuo je da je bez dobro osmišljenih i provedenih istraživanja, koja za cilj imaju utvrđivanje pravog stanja u oblasti ravnopravnosti spolova, teško osmisliti dobre politike koje će rezultirati donošenjem adekvatnog zakonodavstva uz provođenje potrebnih strategija. Zato, poručio je Isaković, današnja predstavljanja istraživanja o izradi politika rodne ravnopravnosti trebaju rezultirati dobrim preporukama u budućem osmišljavanju kako zakonodavnih aktivnosti, tako i izrade strateških  dokumenata iz ove oblasti.

Direktorica Agencija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova BiH, MLJPI BIH, Samra Filipović – Hadžiabdić u obraćanju izrazila je nadu da će današnji skup skrenuti pažnju na važnost empirijskih istraživanja za razvoj politika, te i osigurati njihovu političku podršku za uspostavljanje kontinuiranog procesa prikupljanja empirijskih podataka u oblasti rodne ravnopravnosti.

 

Prisutnima se obratio i direktor Programskog ureda USAID Misije u BiH Kent Larson koji je, pored ostalog, predstavio rezultate nedavnih istraživanja USAID projekta “MEASURE”, o kojima je detaljnije bilo riječi u nastavku sjednice. Pomenuta istraživanja o razlikama u razvojnim prioritetima između političara i političarki u BiH i ankete percepcije građana u BiH identifikovala su, još uvijek prisutan, veliki broj stereotipa glasačkog tijela. Shodno tome, poručio je Larson, USAID Misija u BiH i dalje će raditi na rodnoj ravnopravnosti političkog učešća žena, ali i osnaživati sve aspekte ekonomskog, socijalnog i privatnog života žena i zaštite i prevencije od rodno zasnovanog nasilja.

Predstavnici OSCE-a predstavili su predstojeće OSCE Istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena u 10 zemalja Zapadnog Balkana, uključujući i BIH, koje u posebnom fokusu ima rodno zasnovano nasilje.

Dio tematske sjednice, posvećen je je i javnom predstavljanju Evropskog indeksa rodne ravnopravnosti za 2017. godinu koji je ovog mjeseca prezentovan u Briselu. Predstavljanjem Indeksa i njegovog značaja pažnja je skrenuta na činjenicu da BiH još uvijek nije dio Evropskog indexa, za razliku od nekih drugih zemalja regiona, a riječi je bilo o trenutnim naporima BiH da u što skorijem roku bude u mogućnosti da se priključi Evropskom indeksu rodne ravnopravnosti.

U dijelu rasprave o aktivnostima za usaglašavanjem metodologije i uspostavljanje mehanizama za prikupljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju u BiH, na sjednici su prezentovana i neka pozitivna iskustva u prikupljanju egzaktnih podataka o nasilju u porodici, kao što su elektronske evidencije u oblasti nasilja u porodici o kojima su govorili predstavnici Gender centra Federacije BiH.

U zaključku termatske sjednice parlamentarne komisije istaknuto je da politike – njihovu pripremu, procjenu učinka, monitoring i evaluaciju – treba više nego sada zasnivati na empirijskim faktima koji proističu iz kontinuiranog prikupljanja podataka, istraživanja i analiza. Istraživanja i analize leže u temelju dobrih politika i kao takve bi trebale biti prisutnije na dnevnom redu i finansijskom okviru. Takođe, redovna budžetska izdvajanja, međunarodne donatore kao i sredstva IPA potrebno je intenzivnije iskoristiti za provođenje analiza i istraživanja. Onima koji pripremaju i onima koji donose politike sugerisano je da mnogo više koriste rezultate istraživanja – onih koje već postoje i onih koja tek trebaju biti realizovana.