(Sarajevo, 20. juna 2016) Agencija za ravnopravnost spolova BiH učestvovala je u radu Zajedničke tematske sjednice Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Komisije za jednakopravnost spolova Doma naroda Parlamenta Federacije BiH o stanju u oblasti porodiljskog/roditeljskog prava i naknada u Federaciji BiH.

Jasna Duraković, predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma PFBiH je moderirala je sjednicom na kojoj su, pored pomenute, govorili i Mirsad Isaković, predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PSBiH, Jasminka Džumhur, ombuds-osoba BiH za ljudska prava koja je prezentovala nalaze Specijalnog izvještaja o zaštiti majke i materinstva u Federaciji BiH       , Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Vesko Drljača,  direktorica Gender centra Federacije Ana Vuković, koja je istakla vezu porodiljskih naknada sa temeljnim ljudskim pravima, kao i Menmuna Zvizdić koja je predstavila informativnu i zagovaračku kampanju “(Ne)diskriminacija porodilja u FBiH”.

Predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prezentovali su opcije za otklanjanje različitog postupanja i rješavanje ključnih problema u oblasti porodiljskih/roditeljskih prava i naknada u FBiH sa fokusom na status porodilja u radnom odnosu. Kao preferirano rješenje predloženo je reintegriranje prava na naknadu zaposlenoj porodilji u sistem prava iz radnog odnosa I zdravstvenog osiguranja, što podrazujmijeva vezivanje ovog prava za uplaćene doprinose po osnovu zdravstvenog osiguranja.

Predstavnici Agencije za ravnopravnost spolova BiH su pozdravili ovaj značajan skup i veoma važnu temu, iskazujući opredjeljenost sistemskim rješenjima koja će građanima  i građankama obezbijediti jednak pristup pravima bez diskriminacije po pitanju mjesta prebivališta, radno-pravnog statusa ili sektora u kojem rade. Pored važne diskusije o ujednačavanju visine porodiljskih naknada, Agencija za ravnopravnost spolova podsjetila je i na važnost naknada za roditeljsko  odsustvo za očeve, obzirom da u učešću muškaraca i ravnomjernijoj podjeli porodičnih obaveza oba roditelja leži jedan od korjenskih uzroka rodne (ne)ravnopravnosti.

Zasjedanje je organizovano u saradnji sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH, Klubom parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, Gender centrom Vlade FBiH i NGO Žene ženama.
Podršku organizaciji sjednice dali su USAID-ov Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (USAID/SGIP), koji Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike pomaže u izradi Nacrta zakona o zaštiti porodica s djecom u FBiH, te Misija OSCE-a u BiH.