Vijeće ministara BiH je, na 149. sjednici održanoj 18.07.2018. godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo Odluku o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“ nevladinim organizacijama.

Sredstva u iznosu 160.000,00 KM osigurana su iz donatorskih izvora na osnovu Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koju predstavlja USAID, i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, za funkcionalnije i odgovornije institucije i aktere koji rade u interesu građana. Namjena  granta je podrška nevladinim organizacijama koje se bave prevencijom nasilja nad ženama i nasilja u porodici te zaštitom žrtava ovog oblika nasilja.

Pravo na podnošenje projektnog prijedloga za dodjelu granta imaju nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini koje se bave pitanjima ravnopravnosti spolova te prevencijom i zaštitom od nasilja na osnovu spola.

Grant sredstva se dodjeljuju putem javnog poziva koji će biti obavljen na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, a obavijest o objavi poziva bit će objavljena u tri dnevne novine koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji BiH.