Platforma za uključivanje rodne perspektive u politike (Gender Mainstreaming Platform) je dizajnirana da pomogne donosiocima politika u svim sektorima i da doprinese da javne politike i intervencije budu više usklađene sa potrebama žena, djevojčica, dječaka i odraslih muškaraca. Platforma pomaže da rodna perspektiva bude uspješnije integrisana u različite sektorske politike, s krajnjim ciljem Evropska unija i susjedne zemalje budu bliže rodnoj ravnopravnosti.

Platforma pruža praktične informacije o tome kako inkorporirati rodnu perspektivu u 19 sektora, od transporta i poljoprivrede, pa do energije i kulture. Platforma pokriva različite faze ciklusa donošenja politika – od pripremne faze dizajniranja politika, preko planiranja, implementacije I evaluacije.

KAKO VAM PLATFORMA MOŽE POMOĆI?

  • Pruža informacije o mnogim oblastima javnih politika, prezentujući stepen rodne ravnopravnost i detalje koji se tiču ciljeva i prioriteta EU i drugih međunarodnih aktera;
  • Donosi informacije specifične za svaku od 28 zemalja članica EU, uključujući i podatke o njihovom napretku u uključivanju rodne perspektive u politike, kao i ističući dobre prakse;
  • Pruža širok spektar metoda i alata, uz praktične instrukcije po principu “korak-po-korak” o tome kako uspješno uključiti rodnu perspektivu u ciklus donošenja politika – od rodno odgovornog budžetiranja, rodnog monitoringa i obuka o rodnoj ravnopravnosti.

Pristup Platformi za uključivanje rodne perspektive u politike možete imati –  here

Novosti možete čitati here

Brošure možete čitati here

Gledati video koji objašnjava upotrebu Platforme možete here