U ponedjeljak i utorak, 13. i 14. februara 2017. godine, održan je dvodnevni trening o ljudskim pravima LGBTI osoba za predstavnike/ce Koordinacionog odbora BiH za praćenje provedbe Gender akcionog plana BiH. Trening je organizovan u saradnji Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Sarajevskog otvorenog centra. Trening su otvorile, Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Emina Bošnjak, direktorica Sarajevskog otvorenog centra.

U okviru treninga teme su bile sljedeće: LGBTI -terminologija, aktivizam, stereotipi i predrasude, izlaganje i diskusije o položaju LGBTI osoba u BiH, promjeni spola koja uključuje medicinske i pravne aspekte, kao i o istospolnim partnerstvima. U toku drugog dana edukacije, govorilo se o neravnopravnosti i diskriminaciji, te načinu kako institucionalni mehanizmi mogu da doprinesu jednakosti, kao i prijedlogu mjera za unapređenje prava LGBTI osoba u BiH i entitetima.

Cilj dvodnevne edukacije bio je upućivanje na uzroke problema nasilja i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, te predstavljanje međunarodnog i domaćeg normativnog okvira, kako bi se mjere za unapređenje položaja LGBTI osoba uključile u godišnje operativne planove za implementaciju Gender akcionog plana BiH.

Gender akcioni plan BiH je strateški dokument koji sadrži ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje smjernice za izradu godišnjih operativnih planova na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou.

Koordinacioni odbor za praćenje provedbe GAP BiH formiran je kao privremeno, međuresorno i stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa zadatkom da koordinira implementaciju i prati provođenje aktivnosti institucija na državnom nivou, uključujući i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine na realizaciji mjera iz Gender akcionog plana BiH. Koordinacioni odbor je  nadležan za izradu i usvajanje godišnjih operativnih planova kao i za izvještavanje po istim.