Predstavnice Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i Gender centra Republike Srpske učestvovale su na drugom sastanku Savjetodavnog odbora Regionalnog projekta „Promocija rodnoodgovrnih politika u Jugoistočnoj Evropi i Republici Moldaviji  (II faza 2013-2016) koji podržava UN Women. Predstavljeni su rezultati Bosne i Hercegovine na uvođenju i promociji rodno odgovornih politika, sa fokusom na rodno odgovorno budžetiranje u institucijama na svim nivoima organizacije vlasti. Razmatrani su prijedlozi daljih koraka tokom 2016. godine i preporuke za nastavak finansiranja komponente, Projekta za Bosnu i Hercegovinu, jer je gender odgovorno budžetiranje jedan od najvažnijih instrumenata za uvođenje standarda ravnopravnosti spolova u svim sferama javnog i privatnog života.