Sarajevo, 12.12.2017.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, MLJPI BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić, otvorila je Konferenciju: “Put ka ravnopravnosti žena i muškaraca u zemljišnoj administraciji u BiH”, koja je danas održana u Sarajevu, u okviru CILAP Projekta (2013-2019). CILAP  je projekat izgradnje kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u BiH, a čiji je cilj da podrži entitetske geodetske uprave i zemljišnu administraciju u BiH. Konferenciju su zajednički organizovale geodetske uprave Republike Srpske i Federacije BiH (RUGIPP/FUZGIPP) i Švedska geodetska uprave (Lantmäteriet), uz podršku Ambasade Švedske u Sarajevu i Švedske razvojne agencije (SIDA).

 

Na Konferenciji su uzeli učešće predstavnici/ce zemljišnih administracija u BiH, međunarodnih finansijskih razvojnih agencija i njihovih projektnih timova u BiH, nevladinog sektora, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Gender centra Federacije BiH i drugih nadležnih institucija.

Cilj CILAP projekta je izgradnja kapaciteta i prenos znanja u cilju povećanja efikasnosti i pouzdanosti procesa zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini. Posebna pažnja se posvećuje rodnim pitanjima i rodnoj perspektivi u aktivnostima na implementaciji ovog projekta jer je pitanje vlasništva nad imovinom neraskidivo povezano sa oblasti ekonomskog osnaživanja žena. Naime, iako su sa pravnog stanovišta muškarci i žene jednaki u smislu prava da posjeduju imovinu, lokalni običaji i tradicije često favoriziraju vlasništvo muškaraca. Kad se radi o vlasništvu nad stambenim jedinicama i zemljištem, postoje uočljive razlike u korist muškaraca. Prema podacima iz ankete Home budget survey,  u BIH tek 15% stambenih jedinica je u vlasništvu žena.

Agencija za ravnopravnost spolova je sa projektom CILAP i geodetskim upravama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine potpisala  Memorandum o razumijevanju koji među ciljevima navodi realizaciju:

  • zajedničkih obuka, kampanja i promotivnih materijala, press konferencija, obilježavanje značajnih datuma, sastanke sa drugim relevantnim partnerima, publikacije…
  • provođenje zajedničkih zadataka koji se vežu za integrisanje rodne dimenzije u razvoju strateških dokumenata, politika i pravnog okvira, akcionih planova i programa mjera, izrade i obrade statističkih podataka i registara, provođenja analiza, marketinških i promotivnih planova.